Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció per a la programació de música en viu realitzada a espais privats oberts al públic de la ciutat de L'Hospitalet durant l'any 2019

Imprimir
Convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l'objecte de donar suport a les programacions de música en viu realitzades durant l’any 2019 a espais privats de L’Hospitalet de Llobregat oberts al públic.

Les activitats que es subvencionin hauran de fomentar una activitat de promoció de les següents finalitats recollides a l'apartat de 'Crear espais de col·laboració entre el sector públic i el sector privat' dintre del Pla d’actuació municipal 2016-2019, i que contemplin específicament els següents punts:
 • Promoure la creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques.
 • Fomentar la cohesió social mitjançant iniciatives culturals.
 • Propostes singulars i/o innovadores de caràcter extraordinari d’interès per a la ciutat.
 • Innovació cultural al municipi.
 • Fomentar a la cultura popular i tradicional.
 • Promoure la diversitat cultural.
L'import de la convocatòria és fixa en 20.000 € per al total de sol·licituds.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb llicència d’activitat corresponent, que acreditin una trajectòria en la difusió musical mitjançant la programació d’un mínim de 6 concerts de música en viu durant l’any 2018.

QUAN ES POT FER

 El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de gener fins al 13 de març de 2019, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

La sol·licitud de subvenció serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària.
Documentació necessària

Les persones sol·licitants hauran de presentar els següents documents:

 • Instància general
 • Formulari que es troba al model normalitzat 1
 • Projecte a subvencionar
 • Documentació acreditativa del sol·licitant, detallada a continuació:
  • Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat inscrita al registre corresponent (NIF i estatuts o escriptures).
  • Document  d’identitat de la persona nomenada com a representant.
  • Documentació acreditativa de la representació amb que actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau.
  • Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i Seguretat Social. Model normalitzat 2
  • En el cas de ser-ne propietari/ària, l'escriptura de propietat inscrita en el Registre de la propietat.
  • En el cas de ser-ne arrendatari/ària, contracte de lloguer.
  • Si l’empresa o entitat sol·licitant té 50 o més treballadors/res, declaració acreditativa del compliment de obligació que preveu l’article 42.1 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que apropa el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social o el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors i treballadores amb discapacitats, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració constarà en el formulari de sol·licitud normalitzat.
  • En cas que l’empresa o entitat estigui exempta d’IVA totalment o parcial, documentació administrativa i fiscal que ho certifiqui (documentació acreditativa d’entitat sense ànim de lucre, certificat d’exempció i/o model 390 d’IVA).
  • Acreditació de la  llicència d’activitat o Comunicació d'actuacions en directe que permeti la realització de música en viu o complir els requisits establerts per efectuar actuacions en directe en establiments de públic concurrència.
  • Documentació acreditativa (publicitat, contractes o factures) de la realització d’un mínim de 6 concerts anuals abans del 31 de desembre de 2018
  • Declaració sobre si han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, amb indicació dels imports demanats o concedits. Aquesta declaració constarà en el formulari de sol·licitud normalitzat.
  • Sol·licitud de transferència bancària normalitzat per entitats de nova creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent (document que es troba a la web municipal www.l-h.cat)
  • Document d’adhesió als principis ètics i a les regles de conducta establertes per als beneficiaris de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Model normalitzat 3.
  • Quan la subvenció atorgada superi els 10.000€ i els beneficiaris siguin persones jurídiques, aquests han de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en aplicació del què disposa  l’art 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  (document que es troba a la web municipal www.l-h.cat/)
  • En el cas de que els programes, projectes i activitats que es realitzin suposin l’exercici de professions, oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors s’haurà d’aportar una declaració responsable del representant de legal de la persona jurídica o be una declaració responsable de la persona física, per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor. Model normalitzat 4.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.
  Per a més informació podeu trucar al 010

  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions per a la programació de música en viu realitzada a espais privats oberts al públic de la ciutat de L'Hospitalet enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol•licitat la subvenció
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400