Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció per a la programació de música en viu realitzada en espais privats oberts al públic de la ciutat de L'Hospitalet durant l'any 2020

Imprimir
Convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l'objecte de donar suport a les programacions de música en viu realitzades durant l’any 2020 en espais privats de L’Hospitalet de Llobregat oberts al públic.

Les activitats que se subvencionin hauran de fomentar una activitat d’utilitat pública, d’interès social o de promoció de la consecució d’un fi públic, la finalitat de la qual es correspongui amb el següent objectiu estratègic establert al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022:
 • OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 (OE4): “Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat". I dins d’aquest objectiu estratègic, amb  la línia “Promoure una programació de música en viu”.

L'import de la convocatòria és fixa en 20.000 € per al total de sol·licituds..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb llicència d’activitat corresponent, que acreditin una trajectòria en la difusió musical mitjançant la programació d’un mínim de 6 concerts de música en viu durant l’any 2019.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds per a la programació de música en viu és del 3 al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

1.  Descarregueu-vos, ompliu i signeu digitalment  els documents. Per a la signatura digital els documents en format .DOC  s’han de passar a format “PDF”:
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de la música en viu
 • Projecte activitat 2020 música en viu
 • Resum econòmic 2019
2.  Escanegeu i signeu digitalment en el cas de les declaració responsable la següent documentació i deixeu-la al vostre       ordinador:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol•licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
 • Documentació acreditativa (publicitat, contractes o factures) de la realització d’un mínim de 6 concerts anuals abans del 31 de desembre de 2019.
3. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
4.  Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
5. Empleneu el formulari que s'obrirà a la mateixa Seu Electrònica.
6. Adjunteu tots els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
7. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament.

8. Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
 
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de la música en viu
 • Projecte activitat 2020 música en viu
 • Resum econòmic 2019
Juntament amb els formularis s’haurà d’aportar la documentació següent:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
 • Documentació acreditativa (publicitat, contractes o factures) de la realització d’un mínim de 6 concerts anuals abans del 31 de desembre de 2019.
Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel representant d’aquest. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que siguin per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.
PRESENCIALMENT:
La sol·licitud presencial només es podrà fer amb cita prèvia seguint aquest enllaç 
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de la música en viu
 • Projecte activitat 2020 música en viu
 • Resum econòmic 2019
   

Juntament amb els formularis s’haurà d’aportar la documentació següent:

 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
 • Documentació acreditativa (publicitat, contractes o factures) de la realització d’un mínim de 6 concerts anuals abans del 31 de desembre de 2019.

Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel representant d’aquest. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que siguin per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.
 

 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions per a la programació de música en viu realitzada a espais privats oberts al públic de la ciutat de L'Hospitalet enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de tres mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol•licitat la subvenció
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400