Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat

Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Si teniu concedida l’exempció i us canvieu de vehicle heu de tornar a fer aquesta petició, ja que esteu demanant l'exempció de l'impost i aquest va associat al vehicle, no a la persona.

Tot i que una persona sigui titular de més d’un vehicle, aquesta exempció només s’aplicarà a un d’ells.