Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Domiciliació bancària de tributs

Imprimir
Gestió d'alta, modificació o baixa d'una ordre de domiciliació bancària que s'aplica periòdicament per a fer efectiu el pagament d'impostos i/o taxes municipals.

Els tributs que es poden domiciliar són:
 • Impost sobre béns immobles (IBI). En cas de domiciliar l'IBI el pagament es farà fraccionat en quatre pagaments, cadascun d’ells d’una quarta part de la totalitat del deute. Podeu fer el pagament en 8 fraccions, sense fraccionar o tornar a les 4 fraccions fent la sol·licitud corresponent tal i com s'indica als tràmits relacionats al final d'aquesta pàgina.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 • Taxa d'ocupació de la via pública: quioscos.
 • Taxa d'ocupació de la via pública: guals.
 • Taxa de recollida d'escombraries del comerç i de la indústria.
 • Taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals.
 • Taxa de recollida d'escombraries dels mercats.
 • Taxa d'ocupació de la via pública (altres conceptes).
 • Taxa de serveis de cementiris.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
.  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques o jurídiques que tinguin l'obligació de fer front al pagament d'un impost o taxa pertanyent a l'Ajuntament de L'Hospitalet i les persones que siguin titulars del compte on es vulgui fer la domiciliació. També poden realitzar aquest tràmit els seus representants degudament autoritzats.

En el cas de domiciliació d'un tribut on la persona titular sigui una persona difunta o el document d'identitat sigui incorrecte, no es farà efectiu el tràmit. En aquests casos haureu de regularitzar la situació de la titularitat tributària o el vostre document d'identitat.

QUAN ES POT FER

Per què la domiciliació tingui efecte en l'any en curs, heu de tramitar l'ordre almenys un mes abans d'iniciar-se el període de pagament voluntari del tribut. Si l'ordre arriba en data posterior, la domiciliació es farà, però tindrà efectes l'any o fracció següent.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Ompliu el formulari i premeu el botó per enviar la sol·licitud.
DES DE LA CARPETA CIUTADANA:
1. Entreu a la Carpeta Ciutadana.
2. Identifiqueu-vos amb certificat digital o amb usuari/contrasenya.
3. Realitzeu el tramit des de casa i de forma immediata.
PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat.
Documentació necessària
 • Les dades del DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant.
 • Si sou persona jurídica: les dades de la targeta d’identificació fiscal de la societat i del DNI, targeta de residència o passaport de la persona que la representi.
 • Les dades del compte bancari on voleu domiciliar els tributs municipals.
 • Les següents dades del tribut que voleu domiciliar:
  • L'objecte tributari (adreça, matrícula, etc.)
  • La referència que consta al rebut.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).
 • Si sou persona jurídica: Targeta d’identificació fiscal de la societat on hi consti el domicili fiscal actual, juntament amb el DNI o targeta de residència de l’administrador/a o apoderat/da de la societat. Cal acreditar, documentalment, la representació de la societat (original i fotocòpia de tots els documents).
 • Les dades del compte bancari on voleu domiciliar els tributs municipals.
 • Les següents dades del tribut que voleu domiciliar:
  • L'objecte tributari (adreça, matrícula, etc.)
  • La referència que consta al rebut.
En el cas de representació, aporteu l'autorització de representació signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.

QUÈ PASSA DESPRÉS

A les tramitacions telefònica, per internet i per carpeta ciutadana, rebreu al vostre domicili fiscal una ordre de domiciliació bancària i una nota informativa sobre com heu de retornar aquesta ordre de domiciliació correctament emplenada i signada.

MÉS INFORMACIÓ

Els avantatges de domiciliar els pagaments dels tributs són nombrosos:
 • Us evita desplaçaments innecessaris.
 • Us suposa un estalvi de temps.
 • No heu de preocupar-vos del deure d'informar-vos dels diferents períodes de pagament en termini voluntari dels diferents tributs.
 • Podeu estar al corrent de les vostres obligacions fiscals.
Podeu consultar el Calendari del contribuent a l'apartat de Tributs de la web municipal (www.l-h.cat)..  

VALIDESA

Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit mentre no siguin: anul·lades per l'interessat/da, rebutjades per l'entitat de dipòsit o, l'Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades.

NORMATIVA APLICABLE

Podeu consultar tota la normativa fiscal vigent a l'apartat corresponent de la Seu electrònica..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400