Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de subvenció Pla Suport AMB per despeses Covid i digitalització

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de donar suport al teixit productiu de la ciutat, greument afectat per la crisi econòmica de la Covid-19, estableix una línia de subvenció, per a la cobertura de despeses relacionades amb l’adopció de mesures de seguretat i higiene, i altres despeses de funcionament.
Igualment es subvencionaran despeses relacionades amb els processos de digitalització i adopció de noves tecnologies, que suposin una millora competitiva i afavoreixin la continuïtat de les empreses i negocis de la ciutat.

Aquesta subvenció serà d’un màxim de 5.000€ per sol·licitud i per a les següents despeses:

 • Despeses relacionades amb l’adopció de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball relacionades amb l’expansió de la covid-19
 • Despeses relacionades amb els subministraments de serveis bàsics (electricitat, aigua, gas), comunicacions i assegurances, fins a un màxim del 50%, amb un màxim de 325€ mensuals, amb un màxim de 6 mesos comptats a partir de la declaració de l’estat d’alarma de 14 de març de 2020
 • Despeses relacionades amb l’adquisició de maquinari, programari i serveis necessaris per a incorporar el teletreball, així com per l’adaptació tecnològica i digital dels negocis, a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma
En cap cas tindran la consideració de despesa els treballs realitzats o desenvolupats per la pròpia persona o entitat sol·licitant.

No s’admetran com a despesa elegible aquelles que, tot i estar incloses dins d’una de les tres categories de despesa esmentades al punt anterior, hagin estat pagades en efectiu.

El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà l’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent i fins que s’esgoti la partida pressupostària assignada al Programa.

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics les empreses, persones autònomes o entitats que compleixin els requisits regulats a les bases de la convocatòria

 • Tenir la condició de persona treballadora autònoma o professional, microempresa, petita empresa o mitjana, o altres fórmules jurídiques relacionades amb l’economia social i solidària, el tercer sector i organitzacions sense ànim de lucre
 • Tenir una plantilla inferior a 50 treballadors/es
 • Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat
 • No ser administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil pública, ni societat mercantil privada, ni entitat en la qual la majoria del seu capital social o aportacions, o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic
 • Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de la subvenció

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les acompanya serà des del dia 2 de març del 2021 fins al 30 d’abril del 2021, o quan s’exhaureixi el crèdit disponible
La resolució d’atorgament o denegació es notificarà mitjançant notificació electrònica a l’adreça comunicada i s’emetrà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data de presentació en el Registre General de l’ ajuntament
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
A l'apartat de documentació addicional caldrà aportar també per a: 1. Subvencions per import inferior a 60.000 €, tots els fitxers de factures i altres documents probatoris de les despeses, així com els corresponents comprovants del seu pagament i la documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut. 2. Subvencions per import superior a 60.000 € o cofinançades, documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut. Només les persones físiques beneficiaries de la subvenció poden aportar la documentació presencialment.
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Heu de presentar, juntament amb la instància electrònica, el formulari de sol·licitud d’ajut Despesa Covid 19 i Digitalització degudament signat i segellat, i la documentació necessària que trobareu en el següent apartat.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

En cas de no ser persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l’administració, podeu aportar la documentació requerida que trobareu a l’apartat “Documentació necessària”, a qualsevol de les seves oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

 • Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Bases i directrius reguladores del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023
 • Bases reguladores i convocàtoria del projecte d’ajudes per donar suport econòmic als autònoms i empreses per a despeses d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la Covid-19
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Per a ampliar informació respecte a aquesta convocatòria com el tipus de despeses subvencionables, els terminis, justificació, seguiment, verificació, control, etc., podeu consultar les bases específiques vigents a l’apartat “Normativa aplicable”

Per fer consultes podeu trucar al teléfon específic 93 403 69 52 o enviant un mail a subvencionslh2021@l-h.cat

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que el sol·licitant compleixi els requisits del punt 4 de les bases reguladores de la present subvenció i que s’ha presentat dins el termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud, i si aquesta no acompleix els requisits, es demanarà a l’interessat que, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

Es notificarà la resolució d’atorgament o denegació en tots els casos.

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre ajuts econòmics que pressupost disponible, les sol·licituds que no hagin obtingut una subvenció constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment ajut econòmic (igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas que hi hagi renúncies o revocacions d’ajuts econòmics.

Les persones beneficiàries hauran de complir amb les obligacions establertes a la clàusula 5 de les bases de la convocatòria, i una vegada rebuda la subvenció el beneficiari haurà de complir amb el seguiment, verificació i control que efectuarà l’ Ajuntament de L’Hospitalet, sense perjudici de les accions complementàries que decideixi realitzar l’ Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finalment, en cas que necessiteu presentar més documentació, ja sigui per la mateixa tramitació de l’expedient, com per la justificació de les despeses de l’ajut obtingut, podreu fer servir el tràmit d’aportació de documentació a un expedient obert relacionat al final d’aquesta pàgina.