Baixa al Padró Municipal d'Habitants per trasllat a un altre municipi dins d'Espanya

La baixa al Padró Municipal d'Habitants per canviar el domicili a un altre municipi dins del territori espanyol la tramitarà el municipi de destinació a partir de que les persones facin la seva inscripció al nou domicili.

Les persones no han de realitzar cap tipus de tràmit ja que la baixa a L'Hospitalet es farà d'ofici quan es rebi la comunicació del moviment padronal per part de l'Institut Nacional d'Estadística.

El termini legal de resolució pot ser de fins a un màxim de 40 dies des de la inscripció al municipi de destinació.

Les persones s'han de donar d'alta al Padró Municipal d'Habitants del municipi de destinació.

No s'ha de realitzar cap tramitació de baixa ja que es fa d'ofici per part de l'administració.

Únicament es podrà fer la sol·licitud de baixa en el cas de detectar que han passat més de 40 dies des de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants del municipi de destinació i encara s'està inscrit al de L'Hospitalet.

En aquest supòsit, una persona empadronada al domicili on consta la persona que ha marxat pot demanar la Baixa d'ofici per inclusió indeguda al Padró Municipal d'Habitants.

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
  • Llei 4/96, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
  • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de l'11 de juliol.
  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
  • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.

Quan les persones que es canvien de municipi s'inscriuen al seu Padró Municipal d'Habitants, l'ajuntament de destinació comunica aquest fet a l'Institut Nacional d'Estadística que, a la vegada, comunicarà a l'Ajuntament de L'Hospitalet la nova destinació i és llavors quan es tramitarà automàticament la seva baixa al padró de la ciutat.

Des de l'alta al municipi de destinació fins a la baixa a l'anterior pot passar un termini màxim de 40 dies.