Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives (annex I del Decret 112/2010)

Imprimir
És el tràmit administratiu pel qual es comunica l’inici d’activitats recollides a l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, d'acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/15, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, sotmeses al règim de comunicació prèvia..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques.

QUAN ES POT FER

Abans d’iniciar l’activitat comunicada.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Cal presentar la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.
Documentació necessària
Heu d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los, d’acord amb l’article 158 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
 1. Comunicació segons model normalitzat.
 2. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents. Es requerirà: DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular, poders de representació amb DNI/CIF de la persona autoritzada, i alta de l’impost d’activitats econòmiques o declaració censal (model 036).
 3. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, sobre prevenció i control ambiental i estudi d’impacte acústic segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 6. Estudi d’impacte acústic
 7. Certificació de tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits exigibles.
 8. Comprovació de l'estudi d'impacte acústic, amb mesuraments "in situ" de l'aïllament obtingut, efectuada per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de l'Administració acreditada.
 9. Els establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, han de presentar el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, emès per una entitat col·laboradora de l’Administració habilitada en aquesta matèria, així com el projecte tècnic que hagi estat objecte d'aquest certificat. (Aneu al tràmit "Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis" per a més informació sobre com obtenir aquest certificat).
 10. Declaració responsable sanitària
 11. Declaració de coincidència suport paper i digital.

MÉS INFORMACIÓ

Normativa sanitària: Els titulars d'establiments de restauració, menjars preparats i venda minorista d’aliments hauran de disposar de declaració responsable sanitària. (c. Cobalt 57, L'Hospitalet de Llobregat).
 
Normalització lingüística: es recorda que, d’acord amb la Llei de política lingüística, les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis han de disposar de senyalització, cartells d’informació general i documents d’oferta de serveis per els usuaris i consumidors redactats, al menys, en català. L’incompliment pot ser sancionat d’acord amb la regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.
.  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des del registre de la sol·licitud.
El temps de resposta actual del departament és d'1 mes.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400