Modificació de dades al cens electoral

Actualització de les dades que consten al cens electoral.

Únicament pot fer aquest tràmit la persona interessada.

La modificació de dades se sol·licita quan les dades de la persona inscrita al cens electoral han variat o s’han de rectificar.
Cinc dies des de la recepció de la sol·licitud per la Delegació Provincial de l’INE que és qui gestiona i comunica la modificació de dades.

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

 • DNI o passaport (original).
 • Imprès que l’Institut Nacional d’estadística facilita al efecte i que s'omplirà a l'oficina indicada.
 • Original i fotocòpia del document acreditatiu del canvi de dades.

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre l’actualització del Padró Municipal.
 • Resolució de 9 d’abril de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 1 d’abril de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General.
Sense resolució d'òrgan