Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut del Consorci Metropolità de l'Habitatge per a la rehabilitació d'habitatges (convocatòria 2018)

Imprimir
Sol·licitud de subvenció per a realitzar actuacions de rehabilitació dins d'habitatges de titularitat privada, atorgada pel Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'import de l'ajut serà d'un 40% del pressupost de l'obra fins a un màxim de 3.000 € (no s'inclouran impostos, taxes o tributs).

En cas que l´habitatge s´incorpori a la Borsa de lloguer municipal, la quantia màxima serà de 6.000 €.

Es subvencionaran actuacions dels següents tipus:
 1. Per a l´obtenció i/o millora de l'habitabilitat
 2. Per l'adequació d'instal·lacions existents
 3. De millora de la sostenibilitat i rehabilitació energètica (com canvi de finestres)
 4. D'adaptació per a persones amb problemes de mobilitat (com el canvi de banyera per dutxa).
Podeu consultar al BOPB l'anunci de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona..  

QUI EL POT DEMANAR

Pot tramitar la sol·licitud el propietari o llogater de l'habitatge.

Resten exclosos els habitatges que es cedeixin a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any (habitatges d'ús turístic, HUT).

QUAN ES POT FER

S'ha ampliat el termini de sol·licituds

Es pot fer la presentació de sol·licituds fins el 30 d'abril del 2020.

La sol·licitud de l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat ha d'estar feta com a màxim amb data del 28 de febrer de 2020.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de la convocatòria es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web www.cmh.cat..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Requeriments
Es pot fer la sol·licitud sempre que no s'hagin començat les obres.

S'ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.

L'habitatge ha de complir els requisits indicats a l'annex 3 de la convocatòria:
 • Haver estat construït abans de l'any 1996.
 • Ser de titularitat privada.
 • Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.
En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.
 
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
PAS - 1

Heu d'obtenir l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat. Heu d'aportar la següent documentació, segons el cas:

En tots els casos:
 • Imprés 1B - Declaració responsable, que podeu obtenir en aquest enllaç del Consorci.
 • Cèdula d'habitabilitat vigent.
 • Pressupost desglossat i signat.
 • Informe i memòria de l'empresa amb la descripció de les obres que s'han de realitzar (document adjunt en impressos associats)
 • Fotografies dels elements que es veuran modificats, abans de fer les obres.
 • Justificant de la sol·licitud de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable d'obres.
Si el pis està llogat i presenta la sol·licitud el propietari, també:
 • Contracte de lloguer
 • Escriptures de la propietat de l'habitatge
 • Autorització de la persona resident (model d'autorització)
Si el pis està llogat i presenta la sol·licitud el llogater, també:
PAS - 2

Quan el Consorci Metropolità de l'Habitatge validi tota aquesta documentació, obtindrà l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat i podrà presentar la sol·licitud de l'ajut. En aquest moment heu d'aportar a l'Oficina d'Habitatge l'Imprés 2 - Sol·licitud d'ajuts 2018, que podeu obtenir en aquest enllaç del Consorci, indicant el número de l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat obtingut.
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si el comunicat és positiu, disposeu d'un màxim de 8 mesos per iniciar les obres.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge us notificarà un comunicat on constaran els costos de les actuacions subvencionables, així com, amb caràcter informatiu, la previsió de l'import màxim de la subvenció que podreu arribar a percebre.

En el moment de la finalitzacíó de les obres la persona designada per vostè haurà de presentar a l'Oficina d'Habitatge la següent documentació:
 • Factures i rebuts que acreditin el cobrament per part de l'empresa que ha fet les obres (indicant el nom de la persona o empresa que ha fet les obres, el número de la factura, l'import, signatura i NIF de la persona que emet el rebut, data d'emissió del rebut, nom i NIF del receptor del rebut).
 • Justificants de les transferències bancàries.
 • Informe de l'empresa amb la data de l'inici i la finalització de les obres.
 • Fotografies de les actuacions realitzades (Instruccions de 'Com fer-les' als impressos associats)

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400