Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ajut del Consorci Metropolità de l'Habitatge per a la rehabilitació d'habitatges (convocatòria 2021)

Sol·licitud de subvenció per a realitzar actuacions de rehabilitació dins d'habitatges de titularitat privada, atorgada pel Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'import de l'ajut serà d'un 35% del cost subvencionable fins a un màxim de 5.000 € per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions (a, b, c i d) (no s'inclouran impostos, taxes o tributs).

En cas que l´habitatge s´incorpori a la Borsa de lloguer municipal, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35% del cost subvencionable fins a un màxim de 10.000 € per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions (a, b, c i d)  (no s'inclouran impostos, taxes o tributs).

Els habitatges per als quals ja s’hagin concedit ajuts per a la seva adequació no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d’actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de concessió.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Es subvencionaran actuacions dels següents tipus:

a) Per a l´obtenció i/o millora de l'habitabilitat
b) Per l'adaptació de les instal·lacions de l’interior d’habitatges
c) De millora de la sostenibilitat i rehabilitació energètica (com canvi de finestres)
d) D'adaptació de la mobilitat de l’habitatge (com el canvi de banyera per dutxa). Podeu consultar l'anunci de la convocatòria al següent link:
https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2021 I consultar també la Guia per a la verificació prèvia del compliment de requisits i l’esquema de tramitació.  
  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

  Les especificacions tècniques són les que preveuen les Bases Reguladores a l’article 8 i es concreten de la següent manera :

 • L’obtenció de l’autorització d’obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats a les bases i la convocatòria . Així mateix la dita autorització d’obres, en la modalitat que correspongui d’acord amb el tipus d’actuació a realitzar, haurà de mantenir -se vigent obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.
 • Per acollir -se als ajuts és necessari que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s’hagi presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En aquest últim supòsit, caldrà que la nova cèdula d’habitabilitat sigui vigent en el moment de resolució de la sol·licitud de l’ajut.

Pot tramitar la sol·licitud els propietaris i arrendataris d'habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com sino.

Resten exclosos els habitatges no destinats a residencia habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició de les borses de lloguer social.

Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.

Podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells habitatges que compleixin els requisits següents:

a ) D’accés:

 • Han de ser de titularitat privada.
 • Han d’estar ubicats als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat)
 • Han d’estar finalitzats abans de 2010. Per a actuacions de millores energètiques i de sostenibilitat (tipologia 6 - a) i per a actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge (tipologia 6 -d) no es requereix el requisit d’antiguitat.
 • Han de constituir el domicili habitual i permanent de les seves persones propietàries o arrendatàries. Obligació que es comprovarà amb informació del padró d’habitants corresponent a data de formalització inicial de la sol·licitud. El CMH podrà comprovar el compliment d’aquesta obligació en altres moments de la tramitació de l’expedient.
 • No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.
b ) Econòmics

En el cas que siguin persones físiques les que promoguin actuacions en habitatges d'ús propi, d'acord amb el que preveu l'article 7 de les Bases Reguladores, els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 4 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Aquests ingressos anuals no poden superar 5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), en el supòsit d'adaptacions interiors dels habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones.

En el cas d’actuacions corresponents al punt 6.d) “Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge”, quan alguna de les persones residents a l’habitatge a data de la sol·licitud de l’ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més, els límits d’ingressos anuals descrits anteriorment no seran d’aplicació.

En aplicació del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’aplicarà es pondera segons la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge i segons el nombre de membres de la unitat. S’aplicarà l’IRSC que sigui vigent en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut i en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent, d’acord amb les Taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge publicades actualment al següent enllaç.

Per al càlcul dels ingressos anuals que determinaran el dret a ser beneficiari de la subvenció, es computaran els ingressos de tot els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys empadronats a l’habitatge segons el padró d’habitants

Aquests ingressos seran els que figurin en les corresponents declaracions de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’últim exercici fiscal tancat respecte de la data de la sol•licitud de l’ajut , i correspondran a la quantitat que resulti de sumar l’import de la base imposable general i de la base imposable de l’estalvi. En cas de persones no obligades a tributar l’IRPF, es consideraran les rendes imputades per l’Agència Tributària.

OBLIGACIONS GENERALS

Els beneficiaris dels ajuts han de complir les obligacions següents:
 • En cas d’habitatges amb contracte d’arrendament vigent en el moment de la sol·licitud de l’ajut:
  • Caldrà acreditar que, d’acord amb el termini pactat en el propi contracte i la legislació vigent, aquest tindrà una vigència com a mínim de 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.
  • En cas que, d’acord amb el termini pactat en el propi contracte i la legislació vigent, aquest no tingui una vigència de com a mínim 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres, caldrà acreditar per mitjà d’un annex al contracte que les parts pacten l’ampliació del termini, que haurà de ser igual o superior a 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.
  • En cas que la renda efectiva en el moment de la sol·licitud superi la renda fixada per l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges (considerant la mitjana del preu del lloguer d'un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà i per les mateixes característiques), caldrà acreditar per mitjà d’un annex al contracte que les parts pacten la seva modificació per ajustar-la al dit Índex de referència, d’acord amb l’article 68 bis 2 de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret de l’habitatge.
 • En cas d’habitatges buits en edificis de règim de propietat horitzontal i que s’hagin d’incorporar al mercat de lloguer, el propietari haurà de:
  • Acreditar que la renda pactada del nou contracte d’arrendament no supera la fixada per l’Índex de Referència de preus de lloguer d’habitatges en el mateix entorn urbà i per les mateixes característiques, d’acord amb l’article 68 bis 2 de la Llei 18/2007, de 28 de de desembre, del dret a l’habitatge.
  • Procedir a instar l’assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar aquesta situació, d’acord amb el que estableix l’article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i de l’article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els corresponents interessos legals.
  • Acreditar l’empadronament de les persones arrendatàries amb la documentació final .
 • En cas d’habitatges buits en edificis no constituïts en règim de propietat horitzontal, el propietari haurà de:
  • Incorporar els habitatges a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs per un període mínim de 7 anys des de la comunicació de la finalització de les obres.
  • Procedir a instar l’assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar aquesta situació, d’acord amb el que estableix l’article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i de l’article 31 de la Llei 38/2033 general de subvencions. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els corresponents interessos legals.
 • En cas d’actuacions que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial amb l’objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques existents, l’arrendatari, el seu cònjuge o la persona amb la que convisqui amb anàloga relació d’afectivitat, que disposi de declaració de discapacitat o sigui major de 70 anys està obligat a enviar a la propietat notificació escrita prèvia comunicant les actuacions que es duran a terme d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1994, de 24 de novembre. La propietat haurà de signar document acreditatiu on renuncia a sol•licitar a l’arrendatari la restitució a l’estat anterior un cop finalitzat l’arrendament.

Es pot fer la presentació de sol·licituds del 01 de febrer 2021 fins el  31 de desembre de 2021. A partir d'aquesta data no s'admetran noves sol·licituds.

A partir de l'1 de gener sí s'admetrà documentació de final d'obra.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de la convocatòria es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web  http://www.cmh.cat

La presentació de la sol·licitud d'ajuts no implica cap dret econòmic. Cal realitzar les obres previstes i presentar la documentació requerida completa i correcta. La no presentació de la documentació dins els terminis establerts, implicarà l'arxiu de l’expedient.

El fet de no presentar qualsevol dels documents que prevegi la corresponent convocatòria, o no esmenar els requisits esmenables dins el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació del requeriment corresponent comporta el desistiment de la sol·licitud.

Instruccions sobre la documentació a aportar
Segons en la fase de l'ajuda en la qual ens trobem, s'ha de lliurar només la documentació necessària indicada en cada fase: 1. En el moment de presentar la sol·licitud s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Documentació amb la sol·licitud" 2. En el moment de l'inici de l'obra s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Inici de les obres" 3. En el moment de finalitzar l'obra s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Documentació al final de les obres" Cadascun dels fitxers a aportar no podrà superar els 5 Mb de grandària. - Fotografies: no s'acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques. La mida del fitxer no podrà superar els 5 Mb. - Permís de les obres: s'aportarà el que correspongui segons les actuacions a realitzar, autorització municipal d'obres o comunicació prèvia d'obres. - El contracte d'arrendament, el dipòsit de la fiança i el rebut del lloguer pagat/cobrat, s'aportaran en el cas d'habitatge arrendat.

Documentació amb la sol·licitud (convocatòria 2022)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Declaració responsable. Imprès 1BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès DOCU 1. Documentació inicial que s'adjunta a la sol·licitudObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencial
Memòria explicativa de les actuacions a realitzar, en el cas que aquestes no requereixin projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Fotografies de l'estat actual dels elements i espais sobre els que s'actuaràObligatoriTelemàtic i presencial
Pressupost de les obres a realitzar per partides, i signat tant per l'empresa contractista com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l'acceptaObligatoriTelemàtic i presencial
Pressupost honoraris tècnicsObligatoriTelemàtic i presencial
Nota simple del Registre de la PropietatObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte d'arrendament vigent registratObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació del dipòsit de la fiança a INCASOLObligatoriTelemàtic i presencial
Últim rebut mensual de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial

Inici de les obres (convocatòria 2022)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d’inici d’obresObligatoriTelemàtic i presencial
Autorització municipal d'obresObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació al final de les obres (convocatòria 2022)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat final d'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Imprès de transferència bancària per a pagaments de creditors. Imprès 2AObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Document DOCU 2, "Documentació final"ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès model d'endós de la subvenció. Imprès 2BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de la transferència bancària del pagament de les facturesObligatoriTelemàtic i presencial
Rebuts que acreditin el cobrament emès per les factures presentadesObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitatsObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació de l'empadronament de les persones arrendatàriesObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació de la inclusió de l'habitatge a la borsa de lloguer social de la Generalitat de Catalunya o a altres programes públics anàlegs en les condicions definides al punt 7e) de la convocatòriaObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació al final de les obres (convocatòria 2021)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat final d'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Imprès de transferència bancària per a pagaments de creditors. Imprès 2AObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Document DOCU 2, "Documentació final"ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès model d'endós de la subvenció. Imprès 2BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de la transferència bancària del pagament de les facturesObligatoriTelemàtic i presencial
Rebuts que acreditin el cobrament emès per les factures presentadesObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitatsObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció definitiva al Registre d'Autoconsum de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Butlletí de la instal·lacióObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini per a ajuts nous

Documentació necessària

a) Formalització de la sol·licitud de subvenció:

Documentació mínima a aportar per formalitzar la sol·licitud dels ajuts: DOCU 1

 • Sol·licitud en model normalitzat del CMH (imprès 1).
 • Projecte tècnic o, en cas que les actuacions no el requereixin, una memòria explicativa de les dites actuacions.
 • Fotografies pròpies de l’estat actual de la totalitat dels elements i espais sobre els que s’actuarà. No s’acceptaràn imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.
 • Pressupost de les obres a realitzar per partides, i signat tant per l’empresa contractista com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l’accepta .
 • Acreditació de l’autorització municipal d’obres o sol·licitud d’aquesta, o la sol·licitud subjecte al règim de comunicació prèvia. (C/Migida 5)
 • En el cas d’habitatge arrendat: contracte d’arrendament vigent registrat, acreditació del dipòsit de la fiança obligatòria a INCASOL, i últim rebut mensual de lloguer pagat/cobrat.
 • Declaració responsable amb identificació i autoritzacions dels membres de l’unitat de convivència majors de 16 anys (imprès 1B)

b) Inici de les obres:

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver -se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l’autorització municipal ja sol·licitada, les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim d’un mes a partir de la data de concessió de l’autorització municipal.

Documentació a aportar:
 • Document acreditatiu de l’inici de les obres i la seva data, a presentar com a màxim un mes després comptat a partir de l’endemà de la data d’inici real.

c) Final de les obres:

Les obres s’han d’acabar com a màxim vuit mesos després comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts, i s’ha de comunicar el final d’obres al CMH abans d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data de finalització.

Documentació a aportar DOCU 2:
 • Document acreditatiu del final de les obres i la seva data .
 • Full de dades bancàries complimentat i segellat per l’entitat bancària (imprès 2A).
 • Acreditació mitjançant factures de la despesa efectuada. No s’admeten factures de data anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts.
 • Justificants de pagament de les factures mitjançant transferència bancària. No s’admeten altres modalitats de pagament, ni tampoc justificants amb data de pagament anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts, excepte que quedi constància i s’acrediti el seu caràcter de pagament a compte d’obres futures contractades .
 • En cas que s’hagi endossat la subvenció no caldrà acreditar el punt anterior per l’import endossat i serà suficient el model d’endòs de la subvenció (imprès 2B), en el que a més la societat o professional que accepti l’endòs autoritzarà al CMH a comprovar que aquest e s troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents. En cap cas s’acceptarà l’endòs fraccionat a diversos beneficiaris.
 • Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emisor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Els rebuts hauràn d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas, que ha realitzat les obres o actuacions; el número de factura; la signatura i el NIF/CIF de la persona o empresa que emet el rebut; data d’emisió del rebut; l’import; nom i NIF del receptor del rebut.
 • Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitats. No s’acceptaràn imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.
 • Acreditació dels treballs o instal·lacions realitzats mitjançant els següents certificats, informes o documents:
  • En el cas d’Instal·lació de generació d'energia elèctrica caldrà:
   • Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya , i
   • Inscripció definitiva al Registre d'Autoconsum de Catalunya
  • En el cas d’Instal·lació d'aparells elevadors / plataformes elevadores, caldrà l’Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya
  • En el cas d’actualització d'instal·lacions interiors d'habitatge d'electricitat, aigua i gas caldrà el butlletí de la instal·lació emès per l’instal·lador autoritzat que acrediti la realització de la instal·lació conforme a la normativa vigent.
  • En cas de propietaris/es d’habitatges arrendats, acreditació de l’empadronament dels / de les arrendataris/es

El CMH podrà sol·licitar documentació complementària, si ho creu convenient

Resolució

Correspon la resolució dels ajuts al director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 17.1 de les Bases reguladores. La resolució es notificarà a la persona i entitats sol•licitants d'acord amb l’el que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015 i els articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució del director general, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 210 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Procediment de tramitació de la sol·licitud i de la documentació

El procediment ve determinat de manera general per les següents fases:

 • Presentació de la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació i de la documentació necessària.
 • Inici d’obres. Presentació del certificat corresponent.
 • Execució i finalització de les obres. Presentació del certificat corresponent i de la documentació final.
 • Valoració de la documentació presentada i de les actuacions realitzades.
 • Resolució i pagament, si s’escau.
Si la sol·licitud d’ajuts no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s’acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte.

La presentació de la sol·licitud dels ajuts implica la plena acceptació de les bases reguladores, de la convocatòria, i l’autorització al Consorci perquè pugui comprovar, entre d’altres requisits:
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents.
 • Verificar les dades d’identitat del promotor i del seu representant.
 • Comprovar la documentació requerida i contrastar-la amb el seu emisor .
 • Comprovar dades del padró.
 • Comprovar dades de renda.
 • Comprovar dades cadastrals.
 • Comprovar l’existència de cèdula d’habitabilitat vigent o l’estat de la seva tramitació.
 • Realitzar una inspecció, cas que ho consideri oportú, per comprovar el compliment dels requisits establerts en la convocatòria.