Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renovació de la targeta d'armes d'aire o gas comprimit

Petició per a renovar la targeta d'armes de tipus A, ja que aquesta targeta s'ha de renovar cada 5 anys.

Persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils i que compleixin amb els requeriments especificats a l'apartat 'Requeriments'.

La persona ha de:

 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat
 • Tenir més de 14 anys i en el cas de més de 14 i menys de 18 anys caldrà autorització del pare, mare, tutor o tutora legal
 • No tenir antecedents policials vigents en el moment de la sol·licitud de la targeta d'armes
 • Posseir les aptituds psico-físiques adequades per a l'obtenció de la targeta d'armes

La persona ha de:

 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat
 • Tenir més de 14 anys i en el cas de més de 14 i menys de 18 anys caldrà autorització del pare, mare, tutor o tutora legal
 • No tenir antecedents policials vigents en el moment de la sol·licitud de la targeta d'armes
 • Posseir les aptituds psico-físiques adequades per a l'obtenció de la targeta d'armes

El termini legal per a resoldre és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.El termini mínim de tramitació per part del departament gestor és d'1 mes.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.
La seva validesa queda limitada al terme municipal on s'ha obtingut.
 • Targeta tipus A: l'heu de renovar cada 5 anys.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (2 còpies).
 • DNI, NIE o passaport (fotocòpia).
 • Antiga targeta (fotocòpia). Igualment, recordeu que haureu d'aportar l'original de l'antiga targeta en el moment de recollir la nova.

Ordenança fiscal núm. 2.07 Taxa per actuacions singulars de la Guardia Urbana

 • Article 105 del Reial Decret 173/93, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
 • Ordre Int/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.
Segons les ordenances fiscals vigents
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Un cop tramitada la targeta d'armes us avisaran telefònicament i/o mitjançant correu electrònic facilitat a la instància per passar a recollir-la.

El departament gestor expedirà l’autoliquidació corresponent a fi de que la persona interessada faci efectiu el pagament a l’entitat bancaria. Un cop realitzat aquest tràmit, s’haurà de retornar el document a les dependències municipals del carrer Migdia, 5, 2on. pis, on se li farà entrega de la targeta d’armes sol·licitada.

L’horari que s’estableix per aquest tràmit serà de: 9 a 13:30 hores de dilluns a divendres, excepte festius.

Quan aneu a buscar-la heu d'aportar l'antiga targeta.

Si no podeu anar a recollir la targeta podeu autoritzar a una altra persona que haurà d'aportar una autorització expressa i signada, acompanyada de la fotocòpia del document d'identitat d'ambdues.