Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu de "vehicle comercial" per a titulars d'un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda

Obtenció del distintiu de titular d'un comerç o activitat que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas per a persones titulars d'un comerç o activitat amb domicili fiscal a una de les zones descrites. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Zones amb dret a distintiu:

  • A la zona de Residencial Granvia: Els comerços o activitats amb domicili social a l’Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet (núm. 1 al 53) i del carrer Arquitectura (núm. 2 al 32)
  • Tot el barri de Can Serra: Els comerços o activitats amb domicili social al barri, més la vorera de números parells de l'Av. Electricitat.

La persona titular o responsable d'un comerç o activitat ubicada a la zona verda amb un vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

  • La persona conductora del vehicle ha de poder vincular-se mitjançant document a un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda.
  • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
  • S'ha d'estar al dia de pagament de l'impost d'activitats econòmiques, l'ajuntament farà les comprovacions corresponents

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud.
Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda d'ubicació de l'activitat comercial sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
    • Declaració responsable de ser titular o responsable del comerç o activitat per a la que fa la sol·licitud.
  • DNI, targeta de residència o passaport
  • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle

Cada comerç o activitat pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim.

El lliurament del distintiu es farà per correu certificat amb acusament de rebut.

Si no es concedeix, el departament informarà del motiu de la denegació.