Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Informe o certificat d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca

Imprimir
L'informe o certificat d’aprofitament urbanístic expressa quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la seva sol·licitud, tot indicant els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d’ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s’ha acordat la suspensió de les llicències. La classificació i la qualificació del sòl, amb aplicació dels paràmetres aplicables respecte a l’ús del sòl, les condicions d’edificació i l’aprofitament del subsòl, així com altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l’aprofitament i l’ús del terreny.

L’informe de legalitat i antiguitat d’una finca expressa si la finca edificada ho va ser d’acord a una llicència atorgada, si compleix els paràmetres urbanístics aplicables a la normativa legal d’aplicació i l’antiguitat de la mateixa d’acord amb les dades disponibles en els arxius municipals..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:
 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital

 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)

Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.
Documentació necessària
Documentació general:
 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents.
 3. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. Plànol d’emplaçament per identificar la finca objecte de l’informe.
 • Serveis d'Informació EPHUS
  C. Migdia n° 5, 04 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Es farà lliurament del certificat presencialment al servei d’Atenció al Públic del Servei d’Urbanisme o mitjançant correu a sol·licitud de l’interessat.

L'informe té una vigència d’un mes.

El certificat d’aprofitament urbanístic, en el cas que la finca sigui edificable i susceptible d’obtenir llicència urbanística directament i immediatament, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones interessades.
 
Sense perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial, és preceptiu atorgar les llicències que siguin sol·licitades en la forma establerta per la legislació de règim local dins d’aquest termini de vigència i que no tinguin defectes inesmenables, sempre que el projecte s’ajusti a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat.
 
En aquest supòsit, la sol·licitud de la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa del procediment d’atorgament de llicències, llevat que l’acord de suspensió s’hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat..  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim d’emissió de l’informe urbanístic municipal a instància de part és de vint dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d’acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.

NORMATIVA APLICABLE

.  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Serveis d'Informació EPHUS
  Informació: 667992077
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400