Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Reserva de dia i hora per celebrar el matrimoni civil en l'Ajuntament

Celebració de matrimoni civil al Palauet de Can Buxeres.

Qualsevol persona major d'edat o emancipada.

D'acord amb les normes per a la celebració de matrimonis civils al Palauet de Can Buxeres, els matrimonis tindran lloc d'acord amb el calendari establert anualment per l'Ajuntament (durant el mes d'agost no se celebraran matrimonis civils).

Podeu fer la prereserva per internet emplenant les dades del formulari, escollint el dia i l'hora per a la celebració del matrimoni civil. Per formalitzar la reserva, vegi l'apartat Presencialment.

Una vegada feta la reserva, us heu de posar en contacte amb el departament de protocol que us lliurarà l'imprès d'autoliquidació de la tasa.

Tramitar on-line

Una vegada demanada la prereserva, presencialment o per internet, heu de presentar una sol·licitud en el termini d'un mes des de que s'ha seleccionat el dia i l'hora de casament.

Per formalitzar la reserva heu de presentar en qualsevol registre de l'Ajuntament la documentació necessària.

Documentació necessària

  • Instància de sol·licitud de matrimoni civil en l'Ajuntament, on s'ha d'indicar el dia i l'hora reservats prèviament.
  • DNI dels dos membres de la parella (original o fotocòpia).
  • DNI de les dues persones grans d'edat que actuïn com a testimonis de la parella el dia del casament (fotocòpia).
  • Justificant de pagament del preu públic corresponent (imprès d'autoliquidació lliurat pel Negociat de Protocol).
Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB i amb un únic arxiu, agilitzarà la gestió.

Impresos associats

Sol·licitud per contraure matrimoni civil a l'Ajuntament de L'Hospitalet

Podeu consultar la ubicació del lloc on es celebrarà la cerimònia al següent document adjunt.

El fet de modificar la data de celebració del matrimoni civil, sempre que hi hagi disponibilitat al calendari establert i a través de la mateixa sol·licitud, no suposarà una nova responsabilitat tributària.

Paral·lelament a aquests tràmits, les persones sol·licitants hauran de demanar cita prèvia a través de la Seu Judicial Electrònica de Catalunya i informar-se de la documentació necessària per l'obertura de l'expedient matrimonial.

Per a les persones interessades que viuen fora de la ciutat, la tramitació de l'expedient s'inicia a la localitat on estan empadronades. Una vegada aprovat l'expedient s'ha de traslladar al Registre Civil de L'Hospitalet.

Un cop obert l'expedient matrimonial heu de:

  • Primer: comunicar el número d'aquest expedient al departament de Protocol. La reserva quedarà anul·lada si abans de tres mesos de la data de la celebració civil no es fa aquesta comunicació.
  • Segon: lliurar a Protocol el document "Auto de Confirmació" expedit pel Registre Civil de L'Hospitalet. A partir d'aquest moment es concretaran les dades relatives a la cerimònia.