Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat

Adreça: Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 111 CP: 08075

Telèfon: 935548826, 935549997 (Fax)

Correu electrónic: gtciutatdelajusticia.bcnhosp.dj@gencat.cat