Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Imprimir

És el tràmit administratiu pel qual es sol·licita l'informe en matèria de prevenció d'incendis amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

QUAN ES POT FER

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 1. Model d’instància general (2 còpies) indicant a l’apartat d’exposició de fets les dades de l’establiment o activitat:
 2. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal de la persona titular (fotocòpia).
 3. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica: escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant (fotocòpia).
  Si la persona que es presenta en aquestes dependències no és la representant de la societat, caldrà aportar una autorització d'aquesta persona per gestionar els tràmits.
 4. Declaració acreditativa de representació i declaració responsable respecte a la persona representant de la societat (original).
 5. Declaració responsable de tècnic competent si el projecte no està visat (original).
 6. Formulari SP01 de portada de la documentació tècnica. En format paper signat (original) i en suport informàtic (Document signat escanejat en format PDF. Vegeu l’apartat “Més informació” per conèixer les característiques dels arxius digitals).
 7. Formulari SP02 de declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper. En format paper signat pel tècnic competent redactor del projecte i pel representant de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici (original) i en suport informàtic (Document signat escanejat i en format PDF. Vegeu l’apartat “Més informació” per conèixer les característiques dels arxius digitals).
 8. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis. En format paper (original) i suport informàtic (Vegeu l’apartat “Més informació” per conèixer les característiques dels arxius digitals).
En el moment d’entregar la documentació s’emetrà la taxa de pagament d’acord amb l’ordenança fiscal. Aquesta taxa s’haurà d’abonar dintre del període voluntari a qualsevol de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament de L’Hospitalet (indicades al dors de l’autoliquidació).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

Es recorda que cal justificar el compliment de la normativa d’aplicació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de les instruccions tècniques complementàries publicades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de les normes tècniques d’àmbit estatal o europeu (normes UNE, UNE EN...) i de les guies tècniques que siguin d’aplicació en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Pel que fa a la documentació en suport digital (pendrive, CD...) cal que tingueu en compte que cada document ha de ser un arxiu independent, el nombre d’arxius no pot ser superior a 10 i la mida màxima de cada un no pot superar els 10 MB. El nom dels arxius que contenen el full inicial i el certificat de coincidència han de ser, estrictament, SP01 i SP02, sense afegir més noms.

A la web d’interior podeu trobar més informació i descarregar-vos els formularis: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior
.  

PREU

Heu de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent segons l'ordenança fiscal vigent..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini per resoldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400