Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut a les despeses generals de l'habitatge habitual per afavorir la inclusió social

Imprimir

Ajut que es concedeix per minorar la repercussió econòmica de les càrregues associades a l'habitatge habitual en contribuents amb situació econòmica desfavorida.

Només es concedirà un ajut per habitatge i serà d'aplicació per a l'any natural en que es faci la sol·licitud.

.  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques titulars de l'habitatge (propietaris o usufructuaris) que compleixin els requisits de la convocatòria o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de les sol·licituds és del 18/05/2023 i finalitzarà el 15/06/2023
.  

COM ES POT TRAMITAR

FORA DE TERMINI
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 1. Tenir cita prèvia a la Regidoria de Districte (la podeu obtenir a l'enllaç indicat en la vostra oficina d'entre les indicades a continuació):
 2. Estar empadronades en aquest municipi en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut
 3. A més de l'habitatge habitual sols podran tenir un màxim d'una plaça d'aparcament i un traster.
 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 5. Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de persones que convisquin en l’habitatge, no superin les quanties següents:

  Nombre de persones que conviuen en l’habitatge Llindar ingressos bruts màxims
     
  1 IRSC anual x 2,50
  2 IRSC anual x 2,65
  3 IRSC anual x 2,80
  4 IRSC anual x 2,95
  5 o més IRSC anual x 3,10
  Persones discapacitades en l’habitatge S’incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC anual per 1,05 per cadascuna de les persones discapacitades
  Famílies monoparentals S’incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC anual per 1,05


  IRSC és l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. La quantia de l’IRSC als efectes del quadre anterior, serà la que es fixi anualment.

  Es considerarà persona discapacitada la que tingui aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.

  Es considerarà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l’òrgan competent.
 6. Que els subjectes passius de l’habitatge (persones obligades al pagament de l'impost), pel qual se sol·licita l’ajut, no constin com a titulars cadastrals de cap altre bé immoble de caràcter urbà a l'estat espanyol.
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 1. DNI, targeta de residència o passaport de la persona que ho sol·licita i fotocòpia dels de la resta de persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut.
 2. Declaració responsable de les persones que conviuen a l'habitatge on consti que les dades aportades corresponen als ingressos bruts que perceben. (documentació original)
 3. Si la situació laboral i/o econòmica s'ha modificat respecte de la que consta a l'AEAT, justificació documental (originals). 
 4. Autorització expressa a l'Ajuntament de l'Hospitalet de totes les persones que hi conviuen, per fer les consultes necessàries a les diferents administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades a la sol·licitud i el compliment dels requisits. (original) 
 5. Document vigent emès per l'òrgan competent que justifiqui la condició de família monoparental, si és el cas. (original)
 6. Document vigent emès per l'òrgan competent que justifiqui la condició de persona discapacitada, si és el cas. (original)
 7. Fotocòpia de la llibreta d'estalvis o del compte corrent a nom del titular de l'habitatge.
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar les vostres consultes: www.l-h.cat/contacta
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar les vostres consultes: www.l-h.cat/contacta

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar les vostres consultes: www./l-h.cat/contacta

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar les vostres consultes: www.l-h.cat/contacta

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar les vostres consultes: www.l-h.cat/contacta

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: De dilluns a divendres de 9h. a 14 hores Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar les vostres consultes: www.l-h.cat/contacta
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Causa de pèrdua del dret a l'ajut:
 • La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent i de les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut o de les condicions establertes a la normativa.
Altres aclariments:
 • Només es concedirà un ajut per habitatge. La quantia indicidualitzada de l'ajut és de 150€ per habitatge habitual.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400