Ayuntamiento de L'Hospitalet
 

Sede electrónica

Nota: Els camps amb asterisc són obligatoris.
ENQUESTA PÚBLICA D'AVALUACIÓ NORMATIVA 2020 CORRESPONENT A LES NORMES APROVADES PER L’AJUNTAMENT DURANT 2018 I 2019
Dades personals

( Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin als fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb l’única finalitat que sigui em tramesa informació relativa a les activitats de la pròpia consulta. )
Enquesta
D'acord amb allò establert a l'article 130 de la Ley 39/2015, de 1 d’octubre, del procedimiento Administrativo Común, les administracions públiques revisaran periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona regulació i per comprovar la mesura que les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en elles. El resultat de l'avaluació es plasmarà en un informe que es farà públic, amb el detall, periodicitat i per l'òrgan que determini la normativa reguladora de l'Administració corresponent.
Es modifica el Reglament de Mercats Municipals pel que fa a regular el procediment de les noves autoritzacions per ocupar les vacants que es produeixin en qualsevol dels mercats no sedentaris.
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la protecció, el control i la tinença responsable d’animals i la seva convivència amb les persones, d’acord amb el que preveu el Conveni Europeu de Protecció dels Animals de Companyia, ratificat pel Senat el maig de 2017
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Facilitar el compliment de les obligacions tributàries, modificant apartats 2n i 3r de l’art. 124, de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals, per permetre que en els deutes en període executiu, el fraccionament mensual arribi fins a un màxim de 24 mesos i per a casos excepcionals i, de forma suficientment motivada, que es puguin concedir terminis de fraccionament diferents fins a un màxim de 16 trimestres o 48 mesos
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Introduir modificacions en l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 2018, per bonificar el 50% de la quota als vehicles menys contaminants (híbrids o híbrids endollables, vehicles tipus camions i autocars i autobusos amb gas natural, GLP, GNC, o biogàs EURO 5 o superior), vehicles tipus turismes i furgonetes de gas EURO 5 o superior i amb emissions menors de 100 g CO2/km).
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Es modifica per a 2018 l’art. 4 de l’ordenança per afegir dos nous supòsits a) i f), d’exempció del pagament de la taxa que són: a) Els vehicles que disposin del distintiu de resident expedit per l’Ajuntament i f) els vehicles que efectuïn operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i estacionin a les zones grogues senyalitzades per a aquest ús sense sobrepassar el temps màxim de mitja hora. Es modifiquen les tarifes especials per dia, dels vehicles que disposin del distintiu de comerç expedit per l’Ajuntament i per a vehicles que disposin del distintiu expedit per l’Ajuntament que siguin propietat de familiars de primer grau de consanguinitat (pare/mare, fill/filla) dels residents. També es fixa una tarifa de 0,8 €/hora de tiquet o val, en cas que es formalitzi un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i entitats ciutadanes, institucions o organitzacions representatives dels subjectes passius, que també serà d’aplicació als comerciants de l’Hospitalet, a títol individual, i sense la necessitat de subscriure convenis de col•laboració.
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Establir els criteris de circulació en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona inclosa dins el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, per reduir les emissions a l’atmosfera procedents del trànsit rodat, atès que aquest és el major causant dels nivells de contaminació d’efecte local de la Ciutat i així reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública, apropar els nivells de contaminació de la Ciutat als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts.
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Regular el servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat al municipi de L’Hospitalet de Llobregat, per a garantir els seus drets, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i de tracte, l’autonomia i la no-discriminació.
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Establir per a 2019 en l’impost de vehicles de tracció mecànica que els vehicles gaudiran de les següents bonificacions de la quota de l’impost, durant els primers 8 períodes impositius a comptar des de la data de la matriculació:a) Bonificació del 75% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental 'zero emissions' b) Bonificació del 50% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental 'eco'.
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
Es modifica el fet imposable de la taxa que passa a denominar-se 'Elaboració dels documents proposta d’informes d’arrelament i integració social i d’adequació de l’habitatge per a reagrupament familiar, el primer amb tarifa de 37€ i el segon de 55€ que s’autoliquiden en el moment de fer la sol•licitud. S’estableix que el subjecte passiu són les persones físiques i jurídiques que els demanin així com les entitats que sol•licitin l’activitat dels informes proposta. El subjecte passiu no estarà obligat al pagament de la taxa d’emissió d’un nou document proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan s’hagi emès un document proposta amb resultat positiu a la ciutat de L’Hospitalet dins del termini d’1 any des de la data de l’emissió del primer document proposta.
Coneix la norma?
Considera suficient la modificació? Perquè?
En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d'aquest Ajuntament, amb la finalitat d'atendre la seva sol.licitud.
Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Enlaces de interés

 • Subvención autónomos
 • Oficinas de registro
 • Carpeta ciudadana
 • Contactar
 • Normatives municipals
 • Cortes de servicio
 • Ir a Portal Jurídico de Cataluña
 • Ir a Oficicina virtual de trámites
 • 060.es
 • Oficina gestión empresarial
 • Agencia Tributaria
 • Sede electrónica del catastro
Ayuntamiento de L'Hospitalet. Plaza del Ayuntamiento, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel 934 029 400