Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Protecció de dades > 
  • 7. Els encarregats de tractament de dades personals, per compte de l’Ajuntament

7. Els encarregats de tractament de dades personals, per compte de l'Ajuntament

  • El Considerant 81, del Reglament General de Protecció de dades diu: “El tractament per un encarregat ha de regir-se per un contracte o altre acte jurídic”. Per això,  la regulació de la relació entre l’Ajuntament i l’encarregat del tractament de dades personals s’establirà a través d’un contracte que els vinculi.

    El responsable del tractament (en aquest cas, l’Ajuntament) no perd aquesta consideració en cap cas, continuant sent responsable que les dades personals es tractin correctament.
  • Per tant, i amb la finalitat de regular, amb totes les garanties, aquest context, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat, per Junta de Govern Local de 9 d'abril de 2019, les condicions  generals, que regulen les relacions de l’Ajuntament amb tercers encarregats del tractament de dades de caràcter personal, per tal d’habilitar els adjudicataris dels contractes administratius o contractes privats subscrits amb l’Ajuntament o les contraparts dels convenis i altres acords amb efectes jurídics, perquè puguin tractar per compte de l’Ajuntament, les dades de caràcter personal; així com, l’aprovació de les condicions particulars, que han de regir el “Contracte d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal”, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

    Les condicions, tant generals com a particulars hauran de ser adoptades per a cadascun dels contractes, convenis i altres acords amb efectes jurídics, en que l’Ajuntament sigui part i suposin un tractament de dades personals, per part d’un tercer. Les condicions hauran de ser observades i d’obligat compliment.
Més informació a: Documentació addicional:
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400