Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Protecció de dades > 
 • 2. La política de protecció de dades

2. La política de protecció de dades

A l’Ajuntament de L’Hospitalet estem compromesos amb la protecció de les dades de caràcter personal. Per això, la política de protecció de dades de l’Ajuntament informa sobre el tractament d’aquelles dades de la Seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

Solament per poder accedir a alguns serveis del web municipal que disposin de tràmit específic, els usuaris hauran de subministrar les dades de caràcter personal imprescindibles per la prestació del servei sol.licitat.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació
 1. La política de protecció de dades de l’Ajuntament serà d’aplicació a tots els sistemes d’informació i a totes les activitats de tractament de dades de caràcter personal dels que és responsable l’Ajuntament.
 2. La política de protecció de dades de l’Ajuntament serà d’obligat compliment per a totes les Unitats administratives que conformen l’estructura administrativa de l’Ajuntament i per a tot el personal amb accés a la informació de la qual és responsable amb independència del seu destí, condició laboral o relació per la qual s’accedeix a la informació.
 3. La política de protecció de dades de l’Ajuntament afectarà a la informació i a les dades personals tractades per mitjans electrònics i en suport paper que l’Ajuntament gestiona en l’àmbit de les seves competències.
2.2. Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament de les dades
 • Identitat: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2. 08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 • Adreça de correu electrònic: reponsable.dadespersonals@l-h.cat
Delegat de Protecció de Dades
 • Identitat: Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet
 • Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2. 08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 • Adreça de correu electrònic: dpd@l-h.cat
Base jurídica del tractament

Les bases jurídiques, que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, són les contemplades a l’article 6.1 del RGPD, i amb caràcter general: Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals; Article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, i l’article 6.1.e) El tractament és necessari per l’acompliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Finalitats del tractament

El Registre d’Activitats de Tractament (RAT), de l’Ajuntament, detalla el conjunt d’activitats que comporten el tractament de dades de caràcter personal. A continuació, i de forma general, la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les dades dels interessats són:
 

Tractament Per a què es fan servir les dades
Prestació de serveis i tràmits municipals Tractarem la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol.licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol.licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol.licitud, o consentiment, o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment.
Activitats Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers, ... organitzades per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Participació ciutadana Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Subscripcions Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament, a través de diferents canals, com butlletins electrònics. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte i suggeriments Tractarem les dades per respondre les diferent sol.licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.
Consentiment

L’inici d’un tràmit, en qualsevol dels canals municipal, implicarà el consentiment i l’acceptació, i sense reserves, de la política de protecció de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament.

Aquest consentiment comportarà l’acceptació i l’autorització a l'Ajuntament per la recollida de les dades, per la seva incorporació als fitxers adients, pel tractament necessari d’aquestes dades, i, finalment, per l’autorització per a la seva conservació, durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades, tractades per l’Ajuntament, tenen reconegut l’exercici dels següents drets:

 • DRET D’ACCÉS: Per sol.licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa.
 • DRET DE RECTIFICACIÓ: Per sol.licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • DRET DE SUPRESSIÓ: Per sol.licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
 • DRET DE LIMITACIÓ: Per sol.licitar un ús restringit de les dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • DRET D’OPOSICIÓ: Per sol.licitar que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi. També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • DRET DE PORTABILITAT: Per sol.licitar, quan sigui possible i si escau, rebre les dades personals, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.

En qualsevol moment, les persones titulars de les dades, poden exercir el seu dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, d’oposició i de portabilitat al tractament de la informació sobre les seves dades personals, de forma:

 • PRESENCIAL, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat, o bé,
 • ELECTRÒNICA, presentant el formulari corresponent ubicat a la Seu electrònica, del web municipal. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: Exercici de drets RGPD.

La persona titular de les dades que faci servir els serveis oferts, a través del Web de l'Ajuntament, haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a https://apdcat.gencat.cat

Delegat de Protecció de Dades

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal; sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament, sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat.

Destinataris

Les dades de caràcter personal recollides per l'Ajuntament no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals.

Període de conservació

Les dades personals, de les persones titulars de les dades, es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament mitjançant el portal https://seuelectronica.l-h.cat/ es produeixen sempre en un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses.


Informació addicional sobre el tractament de dades personals

La protecció de les dades de caràcter personal, de les persones físiques, està regulada al Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta l’ordenament jurídic espanyol al RGPD, i completa les seves disposicions.

Més informació a:

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400