Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) relacionada amb activitats d'indústria cultural i/o creativa

Sol·licitud de la bonificació fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) establerta a les ordenances fiscals vigents i relacionat amb immobles on es realitzen activitats d'indústria cultural i/o creativa a L'Hospitalet.

A L'Hospitalet podeu trobar el Districte Cultural, que és una nova àrea d'indústries creatives, un espai urbà d'experimentació i d'innovació en què la cultura és l'element promotor i protagonista, i les arts, la cultura, el coneixement i la creativitat els eixos principals. El Districte Cultural està enmarcat en les confluències de l'Av. del Carrilet, Av. Vilanova, Trav. Industrial i Av. de la Fabregada.

Podeu consultar més informació sobre el districte cultural a la pàgina web https://districtecultural.l-h.cat

Totes les persones físiques i jurídiques que siguin subjectes passius d'IBI i que en els seus immobles s'hi desenvolupin activitats d'indústria cultural i/o creativa.

  • Tenir la propietat d'un immoble on es desenvolupa una activitat que disposa de llicència municipal per dur a terme activitats d'indústria cultural i/o creativa.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Sol·licitud de bonificació de l'IBI al districte cultural.
  • DNI, targeta de residència o passaport del subjecte passiu de l'impost (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Últim rebut pagat de l'IBI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • El document contractual o legal que acrediti la relació entre el subjecte passiu i la persona física o jurídica que realitzi l'activitat (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)..

Impresos associats

Sol·licitud de bonificació de l'IBI al districte cultural

Es tramita un expedient al Ple municipal per declarar que a la persona sol·licitant se li pot reconèixer que les activitats que es desenvolupen a l'immoble de la seva propietat poden o no ser declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals o històrico-artístiques que justifiquen aquesta declaració.

Si al Ple municipal s'accepta la seva petició se li aplicarà una bonificació del 95% sobre l'impost.