Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Beques de recerca per a llicenciats o graduats universitaris "Beques L'Hospitalet 2023"

Beques de formació en la recerca per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials.

Podran sol·licitar les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones amb llicenciatura o grau universitari que reuneixin els requisits que apareixen a les bases.

 • Les sol·licituds s’hauran de presentar preferent en format digital a la seu electrònica de l’ajuntament.
 • Estar en possessió d’una llicenciatura o grau universitari.
 • Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials hauran deser convalidats o reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són competents.
 • Els sol·licitants es podran presentar solament a una de les dues beques.
   

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 30 d'octubre al 14 de desembre del 2023

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat acadèmic personal dels estudis universitaris realitzats (tant de 1r i 2n. cicle, com de 3r. cicle si és el cas), on es facin constar les qualificacions obtingudes, així com la data d’obtenció.ObligatoriTelemàtic i presencial
Curriculum vitae en el que es farà especial menció de l’experiència investigadora, adjuntant còpia dels corresponents documents acreditatius on s’exposin els mèrits que es creguin convenients.ObligatoriTelemàtic i presencial
Descripció breu del projecte de recerca, amb el tema i els objectius a assolir, les fonts bàsiques a consultar, la metodologia i un pla de treball amb cronologia de les activitats a desenvolupar.ObligatoriTelemàtic i presencial
Títol acadèmicOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Bases per a la convocatòria de les Beques L'Hospitalet edició 2023

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

L’avaluació dels candidats serà efectuada per un jurat presidit pel Cap del Secció de Patrimoni Cultural, o en el tècnic/a en qui ell delegui, un/a tècnic/a de l’Arxiu de L’Hospitalet, dos tècnics/ques del Servei de Cultura i el/la responsable tècnic/a del programa Beques L’Hospitalet que actua com a secretari/a.

L’import destinat a cadascuna de les dues beques serà de 5.000€ bruts, que es farà efectiu en una pagament de 1.000€, un pagament de 1.000€ i un darrer pagament de 3.000€:

 • El primer quan es concedeixi la beca.
 • El segon en el moment de la presentació d’un document que expliciti l’estructura i el desenvolupament del projecte i que tindrà una extensió mínima de tres fulls.
 • El tercer, una vegada lliurat el treball.