Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat de participació en un procés selectiu de l'Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat que acredita que una persona ha participat en un procés selectiu per a cobrir un determinat lloc de treball de l'Ajuntament de L'Hospitalet i indica si ha superat tot el procès selectiu o bé una part de les proves selectives realitzades.

Qualsevol persona que hagi participat en un procés selectiu a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Instruccions sobre la documentació a aportar
La documentació acreditativa s'ha d'agrupar en un sol pdf segons sigui: formació no reglada, formació reglada o altres mèrits. Al llistat de requisits i mèrits s'ha d'indicar el número de full que correspon a cada mèrit segons l'ordre en que es trobi al pdf corresponent.

Requisits especificats a les bases de la convocatòria

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acreditació de la discapacitatOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de delictes de naturalesa sexualOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de delictes de naturalesa sexualOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de llengua castellanaOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de llengua catalanaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de llengua catalanaOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat/s de serveis prestatsObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat/s de serveis prestatsOpcionalTelemàtic i presencial
Currículum vitaeObligatoriTelemàtic i presencial
Currículum vitaeOpcionalTelemàtic i presencial
Dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció públicaOpcionalTelemàtic i presencial
Full de càlcul de relació de requisits i mèrits al·legats (excel o software lliure)ObligatoriTelemàtic i presencial
Full de càlcul de relació de requisits i mèrits al·legats (excel o software lliure)OpcionalTelemàtic i presencialDescarregar
Informe de vida laboralObligatoriTelemàtic i presencial
Informe de vida laboralOpcionalTelemàtic i presencial
Llista de documentació aportadaObligatoriTelemàtic i presencial
Llista de documentació aportadaOpcionalTelemàtic i presencial
Llista de requisits i mèrits guàrdia urbanaObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
MemòriaObligatoriTelemàtic i presencial
MemòriaOpcionalTelemàtic i presencial
Permís de conduirObligatoriTelemàtic i presencial
Permís de conduirOpcionalTelemàtic i presencial
Títol acadèmicObligatoriTelemàtic i presencial
Títol acadèmicOpcionalTelemàtic i presencial

Experiència professional

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de comandamentOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de comandamentOpcionalTelemàtic i presencial
Experiència al·legada a l'administració públicaOpcionalTelemàtic i presencial
Experiència al·legada a l'administració públicaOpcionalTelemàtic i presencial
Experiència al·legada a l'empresa privadaOpcionalTelemàtic i presencial
Experiència al·legada a l'empresa privadaOpcionalTelemàtic i presencial

Superació de proves selectives

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acreditació de superació de proves selectivesOpcionalTelemàtic i presencial
Acreditació de superació de proves selectivesOpcionalTelemàtic i presencial

Titulacions oficials i/o titulacions pròpies universitàries

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Titulacions oficials i/o titulacions pròpies universitàriesObligatoriTelemàtic i presencial
Titulacions oficials i/o titulacions pròpies universitàriesOpcionalTelemàtic i presencial

Altra formació

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de llengua catalana de nivell superior al requeritOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de llengua catalana de nivell superior al requeritOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de llengües estrangeresOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de llengües estrangeresOpcionalTelemàtic i presencial
Formació no regladaOpcionalTelemàtic i presencial
Formació no regladaOpcionalTelemàtic i presencial
Formació reglada (igual o superior a la requerida)OpcionalTelemàtic i presencial
Formació reglada (igual o superior a la requerida)OpcionalTelemàtic i presencial
Títol bàsic de Policia LocalOpcionalTelemàtic i presencial

Atra certificació de català superior a la requerida

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Atra certificació de català superior a la requeridaObligatoriTelemàtic i presencial
Atra certificació de català superior a la requeridaOpcionalTelemàtic i presencial

Coneixements i competències informàtiques

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Coneixements i competències informàtiquesOpcionalTelemàtic i presencial

Altres valoracions

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Document acreditatiu d'altres mèritsOpcionalTelemàtic i presencial
Document acreditatiu d'altres mèritsOpcionalTelemàtic i presencial

Idiomes estrangers

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Idiomes estrangersOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Un cop us avisin que el certificat està elaborat, haureu d'anar a recollir-ho al departament de Selecció de Personal amb DNI, targeta de residència o passaport.

En cas de representació i en el moment de recollir-lo, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.