Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat de participació en un procés selectiu de l'Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat que acredita que una persona ha participat en un procés selectiu per a cobrir un determinat lloc de treball de l'Ajuntament de L'Hospitalet i indica si ha superat tot el procès selectiu o bé una part de les proves selectives realitzades.

Qualsevol persona que hagi participat en un procés selectiu a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies) indicant el nom i la data (any) del procés selectiu.

Un cop us avisin que el certificat està elaborat, haureu d'anar a recollir-ho al departament de Selecció de Personal amb DNI, targeta de residència o passaport.

En cas de representació i en el moment de recollir-lo, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.