Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Llicència d’ocupació de la via pública (vetlladors/tendals)

Imprimir
Llicència d'ocupació de la via pública per a la instal•lació de vetlladors i tendals..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones interessades que disposin de llicència d’activitat relativa a establiments de restauració (Restaurant, Bar, Restaurant-Bar). Els establiments de venda de pa amb consumició no tenen la consideració d’establiments de restauració.

El titular de l’establiment no haurà de tenir cap deute amb l’Ajuntament (taxes, tributs, sancions o multes coercitives).

QUAN ES POT FER

Les sol•licituds caldrà presentar-les dins dels següents terminis:

- Llicències anuals: del 3 de novembre al 15 de desembre de l’any anterior al que es sol•licita la llicència.

- Llicències de temporada: de l ‘1 de gener al 31 de març de l’any corresponent a la temporada.

Les sol•licituds presentades fora de termini seran desestimades, llevat que es tracti d’establiments de nova obertura..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aportant la documentció necessària al registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies)
- D.N.I. / C.I.F. (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent ( En la pòlissa cal que hi consti expressament que es cobreix el risc inherent al funcionament de la terrassa. En el seu defecte aquest extrem pot acreditar-se mitjançant certificat emès per la Cia. Asseguradora ( no s’admeten els certificats emesos per les corredories i/o agents d’assegurances ). La persona assegurada ha de ser el titular de la llicència d’activitat. (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
- Llicència d’activitat (Només quan es sol•licitin els vetlladors per primera vegada. (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

MÉS INFORMACIÓ

Els serveis d'inspecció hauran d'emetre un informe sobre la viabilitat de la sol.licitud i l'expedient es resoldrà en el termini d'1 mes.

No s'autoritza la instal•lació de vetlladors a les voreres menys de 3,5 metres.
No s'autoritza la instal•lació de tendals a les voreres menys de 4,5 metres.

Caldrà pintar el perímetre d'ocupació d'acord amb les indicacions i premarcatge que efectuaran els Serveis Tècnics.
Els vetlladors s’instal•laran a la via pública dins dels següents horaris.
Activitats amb horari limitat: de 9 a 22 hores tots els dies de la setmana,
Activitats sense limitació d’horari: de 9 a 23 h. de diumenge a dijous i de 9 a 24 h. divendres, dissabte i vigílies de festiu.

Això no obstant, si es cas que després d’atorgar la llicència de vetlladors es limita l’horari de l’activitat, aquests horaris en cap cas podran superar els horaris màxims autoritzats a l’activitat..  

PREU

Tarifes segons les ordenances municipals vigents. 

El pagament es podrà fer efectiu a qualsevol de les entitats indicades al full de pagament..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Bústia ciutadana
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400