Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de la quota de la plusvàlua per herències

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir una bonificació de la quota de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les transmissions realitzades a títol lucratiu a causa de mort.

La bonificació per les defuncions produÏdes abans de l'01/01/2016 serà del:
 • 95% si el valor del sòl de l'habitatge habitual no és superior a 60.000 euros
 • 20% si el valor del sòl és superior.
Per les defuncions produïdes amb posterioritat a l'01/01/2016:
VALOR DEL SÒL PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ
Entre 0 i 30.000 € 95 %
Entre 30.000,01 i 50.000 € 85 %
Més de 50.000 € 75 %
 

.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona obligada al pagament de l'impost o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

QUAN ES POT FER

La sol·licitud es presentarà dins el termini d'1 any des de la mort de la persona difunta.

Si es presenta transcorreguts els 6 mesos i fins l'any, la quota resultat s'incrementarà amb els recàrrecs i els interessos de demora reglamentaris si no s'havia sol·licitat la pròrroga..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
Tenen dret a la bonificació les següents persones:
 • Cònjuges.
 • Persones descendents i adoptades de primer grau, menors d'edat i que no estiguin emancipades.
 • Persones descendents i adoptades de primer grau que pateixin una discapacitat amb grau superior al 33%.
 • Persones que hagin constituït amb la persona difunta una unió estable de parella (acreditant la convivència durant al menys els dos darrers anys anteriors a la mort, el fet de tenir un/a fill/a en comú o haver signat la unió en escriptura pública).
En tots els casos s'ha de complir el següent:
 • Que l'habitatge objecte de transmissió hagi sigut l'habitatge habitual de la persona que hereta i de la persona difunta durant un termini previ i ininterromput d'un any, comptat des de la data de la defunció.
 • Que l’habitatge que es bonifica, no es transmeti en un període de quatre anys des de la data d’aquesta, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest període.
  En el supòsit que no es compleixi aquest requisit, el contribuent haurà d’autoliquidar, en el termini de trenta dies següents a la transmissió, la part de la quota que hagués deixat d’ingressar, més els corresponents interessos de demora, sense perjudici de la quota que s’acrediti com a conseqüència d’aquesta transmissió.
   
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • Escriptura de la transmissió (fotocòpia).
 • Acreditació conforme la persona que hereta figura empadronada a l'habitatge transmès des d'abans de la mort de la persona causant i/o del seu cònjuge (aquest document l'obtindrà l'Ajuntament de forma automàtica).
  No es perdrà el dret a la bonificació en el supòsit que la falta d'empadronament de la persona difunta a l'habitatge habitual es degui a l'empadronament en un centre sanitari o geriàtric, fet que s'haurà de justificar documentalment (original).
 • Certificat de qualificació de la disminució, emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (original i fotocòpia o còpia compulsada)
 • Escriptura pública de formalització de la convivència en aquells supòsits que la Llei 10/1998 determini (fotocòpia)
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400