Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) relacionada amb activitats d'indústria cultural i/o creativa

Imprimir
Sol·licitud de la bonificació fiscal de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) establerta a les ordenances fiscals vigents i relacionat amb obres en immobles on es desenvolupen activitats d'indústria cultural i/o creativa a L'Hospitalet.

A L'Hospitalet podeu trobar el Districte Cultural, que és una nova àrea d'indústries creatives, un espai urbà d'experimentació i d'innovació en què la cultura és l'element promotor i protagonista, i les arts, la cultura, el coneixement i la creativitat els eixos principals. El Districte Cultural està enmarcat en les confluències de l'Av. del Carrilet, Av. Vilanova, Trav. Industrial i Av. de la Fabregada.

Podeu consultar més informació sobre el districte cultural a la pàgina web www.lhdistrictecultural.cat.  

QUI EL POT DEMANAR

Totes les persones físiques i jurídiques que siguin subjectes passius d'ICIO i que en els seus immobles s'hi desenvolupin activitats d'indústria cultural i/o creativa.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Les obres s'han de produir en un immoble on es desenvolupa o es desenvoluparà una activitat que disposa de llicència municipal per dur a terme activitats d'indústria cultural i/o creativa.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de bonificació de l'ICIO al districte cultural.
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona representant de l'empresa que és subjecte passiu de l'impost (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 • Autorització municipal de les construccions, intal·lacions i obres (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Es tramita un expedient al Ple municipal per declarar que a la persona sol·licitant se li pot reconèixer que les activitats que es desenvolupen a l'immoble de la seva propietat poden o no ser declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals o històrico-artístiques que justifiquen aquesta declaració.

Si al Ple municipal s'accepta la seva petició se li aplicarà una bonificació del 95% sobre l'impost.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Ple municipal.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400