Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) relacionada amb activitats d'indústria cultural i/o creativa

Imprimir
Sol·licitud de la bonificació fiscal de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) establerta a les ordenances fiscals vigents i relacionat amb obres en immobles on es desenvolupen activitats d'indústria cultural i/o creativa a L'Hospitalet.

A L'Hospitalet podeu trobar el Districte Cultural, que és una nova àrea d'indústries creatives, un espai urbà d'experimentació i d'innovació en què la cultura és l'element promotor i protagonista, i les arts, la cultura, el coneixement i la creativitat els eixos principals. El Districte Cultural està enmarcat en les confluències de l'Av. del Carrilet, Av. Vilanova, Trav. Industrial i Av. de la Fabregada.

Podeu consultar més informació sobre el districte cultural a la pàgina web www.lhdistrictecultural.cat.  

QUI EL POT DEMANAR

Totes les persones físiques i jurídiques que siguin subjectes passius d'ICIO i que en els seus immobles s'hi desenvolupin activitats d'indústria cultural i/o creativa.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Les obres s'han de produir en un immoble on es desenvolupa o es desenvoluparà una activitat que disposa de llicència municipal per dur a terme activitats d'indústria cultural i/o creativa.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de bonificació de l'ICIO al districte cultural.
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona representant de l'empresa que és subjecte passiu de l'impost (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 • Autorització municipal de les construccions, intal·lacions i obres (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Es tramita un expedient al Ple municipal per declarar que a la persona sol·licitant se li pot reconèixer que les activitats que es desenvolupen a l'immoble de la seva propietat poden o no ser declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals o històrico-artístiques que justifiquen aquesta declaració.

Si al Ple municipal s'accepta la seva petició se li aplicarà una bonificació del 95% sobre l'impost.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Ple municipal.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400