Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut del Consorci Metropolità de l'Habitatge per a la rehabilitació d'habitatges (convocatòria 2017-2018)

Imprimir
Sol·licitud de subvenció per a realitzar actuacions de rehabilitació dins d'habitatges de titularitat privada, atorgada pel Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'import de l'ajut serà d'un 50% del pressupost de l'obra fins a un màxim de 3.000 € (no s'inclouran impostos, taxes o tributs).

En cas que l´habitatge s´incorpori a la Borsa de lloguer municipal, la quantia màxima serà del 50% fins a 6.000 €.

Es subvencionaran actuacions dels següents tipus:
 1. Per a l´obtenció i/o millora de l'habitabilitat
 2. Per l'adequació d'instal·lacions existents
 3. De millora de la sostenibilitat i rehabilitació energètica (com canvi de finestres)
 4. D'adaptació per a persones amb problemes de mobilitat (com el canvi de banyera per dutxa).
Podeu consultar al BOPB l'anunci de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona..  

QUI EL POT DEMANAR

Pot tramitar la sol·licitud el propietari o llogater de l'habitatge.

Resten exclosos els habitatges que es cedeixin a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any (habitatges d'ús turístic, HUT).

QUAN ES POT FER

Es pot fer la presentació de sol·licituds del 27 d'octubre de 2017 fins al 31 de gener de 2019.

La sol·licitud de l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat ha d'estar feta com a màxim amb data del 30 de novembre de 2018.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de la convocatòria es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web www.cmh.cat..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
Es pot fer la sol·licitud sempre que no s'hagin començat les obres.

S'ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.

S'han de complir els requisits indicats a l'annex 3 de la convocatòria:
 • L'habitatge ha d'estar finalitzat abans de 1981, llevat d'intervencions urgents per risc d'afectació d'estabilitat global de l'edifici, l'adaptació de la mobilitat interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda o millora de sostenibilitat i de l'eficiència energètica.
 • En cas d´habitatges buits es podran acollir sempre que s´incorporin a la Borsa de lloguer municipal com a mínim durant 5 anys.
 • L'habitatge ha de ser domicili habitual.
Els ingressos màxims de la unitat familiar han de ser inferiors a 5 vegades l'IRSC per a actuacions d'habitabilitat (1), adequació d'instal·lacions existents (2) o millora de la sostenibilitat i rehabilitació energètica (3) i han de ser inferiors a 6 vegades l'IRSC per actuacions d'adaptació per a persones amb problemes de mobilitat (4). Pot consultar els màxims a la següent taula:

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
o més
5 IRSC 53.118,20 54.761,03 57.116,34 59.020,22
6 IRSC 63.741,84 65.713,24 68.539,61 70.824,27

Aquests ingressos no es tindran en compte en els següents casos:
 • Si es realitzen dos o més actuacions de diferent tipus, segons els 4 tipus subvencionables descrits a l'inici d'aquest tràmit.
 • Si hi ha persones majors de 65 anys a l'habitatge.
 • Si hi ha persones amb minusvalia a l'habitatge.
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
PAS - 1

Heu d'obtenir l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat. Heu d'aportar la següent documentació, segons el cas:

En tots els casos:
 • Imprés 1B - Declaració responsable, que podeu obtenir en aquest enllaç del Consorci.
 • Cèdula d'habitabilitat vigent.
 • Pressupost desglossat i signat.
 • Informe de l'empresa que expliqui la necessitat de fer les obres.
 • Memòria de l'empresa amb la descripció de les obres que s'han de realitzar.
 • Fotografies dels elements que es veuran modificats, abans de fer les obres.
 • Justificant de la sol·licitud de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable d'obres.
Si s'han de tenir en compte els ingressos, també:
 • Declaració de la renda de la unitat familiar, o
 • Certificat d'imputacions, en cas de no estar obligats a fer la renda.
Si viuen persones majors de 65 anys, també:
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona major de 65 anys.
Si viuen persones amb minusvalia, també:
 • Certificat de minusvalia.
Si el pis està llogat i presenta la sol·licitud el propietari, també:
 • Contracte de lloguer
Si el pis està llogat i presenta la sol·licitud el llogater, també:
PAS - 2

Quan el Consorci Metropolità de l'Habitatge validi tota aquesta documentació, obtindrà l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat i podrà presentar la sol·licitud de l'ajut. En aquest moment heu d'aportar a l'Oficina d'Habitatge l'Imprés 2 - Sol·licitud d'ajuts 2017, que podeu obtenir en aquest enllaç del Consorci, indicant el número de l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat obtingut.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si el comunicat és positiu, disposeu d'un màxim de 6 mesos per iniciar les obres.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge us notificarà un comunicat on constaran els costos de les actuacions subvencionables, així com, amb caràcter informatiu, la previsió de l'import màxim de la subvenció que podreu arribar a percebre.

En el moment de la finalitzacíó de les obres, en un màxim de 30 dies, la persona designada per vostè haurà de presentar a l'Oficina d'Habitatge la següent documentació:
 • Factures i rebuts que acreditin el cobrament per part de l'empresa que ha fet les obres (indicant el nom de la persona o empresa que ha fet les obres, el número de la factura, l'import, signatura i NIF de la persona que emet el rebut, data d'emissió del rebut, nom i NIF del receptor del rebut).
 • Justificants de les transferències bancàries.
 • Informe de l'empresa amb la data de l'inici i la finalització de les obres.
A partir d'aquest moment el Consorci farà una inspecció i si tot és correcte pagarà la subvenció.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400