Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut del Consorci Metropolità de l'Habitatge per a la rehabilitació d'habitatges (convocatòria 2018)

Imprimir
Sol·licitud de subvenció per a realitzar actuacions de rehabilitació dins d'habitatges de titularitat privada, atorgada pel Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'import de l'ajut serà d'un 40% del pressupost de l'obra fins a un màxim de 3.000 € (no s'inclouran impostos, taxes o tributs).

En cas que l´habitatge s´incorpori a la Borsa de lloguer municipal, la quantia màxima serà de 6.000 €.

Es subvencionaran actuacions dels següents tipus:
 1. Per a l´obtenció i/o millora de l'habitabilitat
 2. Per l'adequació d'instal·lacions existents
 3. De millora de la sostenibilitat i rehabilitació energètica (com canvi de finestres)
 4. D'adaptació per a persones amb problemes de mobilitat (com el canvi de banyera per dutxa).
Podeu consultar al BOPB l'anunci de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona..  

QUI EL POT DEMANAR

Pot tramitar la sol·licitud el propietari o llogater de l'habitatge.

Resten exclosos els habitatges que es cedeixin a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any (habitatges d'ús turístic, HUT).

QUAN ES POT FER

Es pot fer la presentació de sol·licituds del 21 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

La sol·licitud de l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat ha d'estar feta com a màxim amb data del 31 d'octubre de 2019.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de la convocatòria es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web www.cmh.cat..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
Es pot fer la sol·licitud sempre que no s'hagin començat les obres.

S'ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.

L'habitatge ha de complir els requisits indicats a l'annex 3 de la convocatòria:
 • Haver estat construït abans de l'any 1996.
 • Ser de titularitat privada.
 • Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.
En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.
 
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
PAS - 1

Heu d'obtenir l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat. Heu d'aportar la següent documentació, segons el cas:

En tots els casos:
 • Imprés 1B - Declaració responsable, que podeu obtenir en aquest enllaç del Consorci.
 • Cèdula d'habitabilitat vigent.
 • Pressupost desglossat i signat.
 • Informe i memòria de l'empresa amb la descripció de les obres que s'han de realitzar.
 • Fotografies dels elements que es veuran modificats, abans de fer les obres.
 • Justificant de la sol·licitud de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable d'obres.
Si el pis està llogat i presenta la sol·licitud el propietari, també:
 • Contracte de lloguer
Si el pis està llogat i presenta la sol·licitud el llogater, també:
PAS - 2

Quan el Consorci Metropolità de l'Habitatge validi tota aquesta documentació, obtindrà l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat i podrà presentar la sol·licitud de l'ajut. En aquest moment heu d'aportar a l'Oficina d'Habitatge l'Imprés 2 - Sol·licitud d'ajuts 2018, que podeu obtenir en aquest enllaç del Consorci, indicant el número de l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat obtingut.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si el comunicat és positiu, disposeu d'un màxim de 8 mesos per iniciar les obres.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge us notificarà un comunicat on constaran els costos de les actuacions subvencionables, així com, amb caràcter informatiu, la previsió de l'import màxim de la subvenció que podreu arribar a percebre.

En el moment de la finalitzacíó de les obres la persona designada per vostè haurà de presentar a l'Oficina d'Habitatge la següent documentació:
 • Factures i rebuts que acreditin el cobrament per part de l'empresa que ha fet les obres (indicant el nom de la persona o empresa que ha fet les obres, el número de la factura, l'import, signatura i NIF de la persona que emet el rebut, data d'emissió del rebut, nom i NIF del receptor del rebut).
 • Justificants de les transferències bancàries.
 • Informe de l'empresa amb la data de l'inici i la finalització de les obres.
A partir d'aquest moment el Consorci farà una inspecció i si tot és correcte pagarà la subvenció.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400