Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció general o puntual per a l'any 2018 en diferents àmbits i àrees de gestió (excepte cooperació, cultura, esports, comerç urbà local i lleure).

Imprimir
Sol·licituds de  subvencions per a entitats ciutadanes que desenvolupin programes, projectes i activitats  en diferents àmbits de gestió per a l’exercici econòmic 2018 corresponents als següents àmbits i àrees de gestió:

ÀREA DE GESTIÓ ÀMBIT LÍNIES DE SUBVENCIÓ
ÀREA D'ALCALDIA Participació ciutadana Programes d’enfortiment de la societat civil i el teixit social.
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME Convivència i civisme Programa de foment de la convivència i la cohesió social.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL Diversitat funcional Programes de suport a entitats que actuïn en l’àmbit del col·lectiu amb diversitat funcional.
Joventut Programes de foment de la participació social del jovent.
Dones i LGTBI Foment de l’associacionisme amb perspectiva de gènere

Sensibilització i promoció activitats LGTBI
Serveis socials Promoció i enfortiment entitats d’atenció a infància i adolescència en situació de vulnerabilitat.

Programes de desenvolupament Comunitari.

Suport a l’organització d’activitats a entitats que actuïn en l’àmbit dels Serveis Socials.
Salut Programes d’Educació i Promoció de la Salut

Programes de sensibilització i enfortiment d’associacions d’afectats i/o malalts.
ÀREA DE COORDINACIÓ, DESENVOLUPAMENT I PLANIFICACIÓ Desenvolupament econòmic Suport a la capacitació i inserció a aturats de llarga durada

Programa de foment i enfortiment de l’economia social

Suport al desenvolupament dels agents econòmics i socials de l’Hospitalet de Llobregat.
ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT Mercats Suport a la dinamització dels mercats i als programes d’enfortiment  del comerç de proximitat de qualitat
Medi ambient Foment de programes d’Educació Ambiental

Foment de Programes de promoció de la sostenibilitat i protecció del medi ambient.
Foment i promoció d’una mobilitat sostenible.

Protecció contra la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
ÀREES TERRITORIALS Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI
Promoció de Festes de barri

Suport  a entitats per al desenvolupament comunitari i la cohesió social al territori i l’enfortiment del moviment veïnal.


Modalitats de subvencions:
 • Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques pel finançament global de l’activitat de l’entitat
 • Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques pel finançament d’una activitat o projecte concret.
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per una activitat que ja estigui inclosa en el projecte pel qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 699.100,01 € per al total de sol·licituds..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiaris  d’aquestes  subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, que desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan que acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació per les sol·licituds de  subvencions de diferents àmbits i àrees de gestió és del dia 15 de març fins al  dia 27 d’abril del 2018, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

La sol·licitud de subvenció serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària.

Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
 • Instància general
 • Sol·licitud i formulari descriptiu del projecte, que es troben als models normalitzats número 1 i 2
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI de la persona interessada o fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant acompanyat de fotocòpia del DNI del seu representant degudament acreditat d’acord amb el certificat de nomenament de la junta actual.
 • Certificat de nomenament de la junta actual, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI les persones que formen l’actual junta.
 • Memòria general i un resum del exercici econòmic de l’any anterior a la convocatòria en curs on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o altres administracions públiques excepte en el cas dels projectes pedagògics del centres escolars públics o concertats.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzat per entitats de nova creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent.
 • En el cas de que els programes, projectes i activitats que es realitzin suposin l’exercici de professions, oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors s’haurà d’aportar una declaració responsable del representant legal de la persona jurídica o bé una declaració responsable de la persona física, per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor d’acord amb el model normalitzat n. 3
 • Quan la subvenció atorgada superi els 10.000,00 € i els beneficiaris siguin persones jurídiques, s’adjuntarà la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en aplicació del què disposa  l’art. 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern d’acord amb el model normalitzat n. 4
 • Document d’adhesió als principis ètics i a les regles de conducta establerts al punt 4.1 de les bases d'aquesta convocatòria i d’acord amb el model normalitzat n. 5
La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell de l’entitat i signada per la persona representant de la mateixa.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  De dilluns a dijous tardes de 16:00 a 19:00 hores
  Divendres tarda tancada

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions en diferents àmbits enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400