Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Presentació d'una memòria valorativa sobre la subvenció rebuda per a activitats d'estiu, de la modalitat B, de lleure i educació en el temps lliure per part d'entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats

Imprimir
Abans de tramitar la justificació respecte a una subvenció rebuda per a activitats d'estiu gestionades per entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats, aquestes han de presentar una memòria valorativa de les activitats realitzades incloent-hi una valoració educativa, la valoració econòmica de l'activitat i el llistat de participants entre altres dades..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiaris de subvencions per un import inferior a 60.000 euros.

QUAN ES POT FER

Del 12 de setembre fins al 2 d'octubre, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic en què s'ha sol·licitat la subvenció.
 • La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'estiu en la modalitat B de lleure i educació en el temps lliure.
Presenteu la memòria valorativa amb la documentació necessària, si escau, a qualsevol de les oficines indicades.

Caldrà presentar una memòria valorativa per activitat o projecte.
Documentació necessària
Original i còpia de la següent documentació:
 • Formulari de valoració d'activitats d'estiu (Annex 10)

QUÈ PASSA DESPRÉS

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona interessada per a indicar-li si pot o no presentar la documentació necessària per a justificar la subvenció rebuda.

TEMPS DE RESPOSTA

El temps de resposta serà d'un màxim de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici del anys en què s'han sol·licitat, són d’aplicació:
 • la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
 • la legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400