Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Preinscripció escolar per al curs 2018-2019 dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Imprimir
Sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada en un centre escolar sostingut amb fons públics (públic o privat concertat) o per realitzar canvi de centre escolar.

Dirigit a escolars que hagin de matricular-se en  ensenyaments de segon cicle infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El pare, mare, tutor o tutora  legal o guardador o guardadora de fet

QUAN ES POT FER

Curs 2018-2019 el periode de preinscripció és del 13 al 24 d’abril de 2018.  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Admissió per primera vegada en un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics, o sol·licitar un canvi de centre.
Empleneu l’imprès, amb la documentació requerida i presenteu-la dins els terminis de preinscripció a l’escola demanada en primera opció o a l'Oficina Municipal d'Escolarització.

El llistat de les escoles el podeu trobar als apartats 'Educació infantil i primària' i 'Educació secundària' del 'Directori > Educació i Formació > Educació' de la web municipal www.l-h.cat

Només es pot presentar una única sol·licitud per menor. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.
Documentació necessària
 • Full de preinscripció que trobarà aquí o a la web ensenyament.gencat.cat >Preinscripció a l'educació infantil (segon cicle), primària i secundària >Sol·licitud de preinscripció
 • Llibre de familia o altres documents relatius a la filiació (original i fotocòpia) Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI, targeta de residència o pasaport  de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora legal, guardador, guardadora de fet).
 • DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys (orginal i fotocòpia).

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

En cas de que al·legeu algún criteri de prioritat heu d'aportar la¨documentació indicada segons el cas :

 • Tenir germans o pares al centre.
  • No s’ha d’aportar documentació. El mateix centre fa la comprovació.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o del lloc de treball de la persona que presenti la sol·licitud 
  • DNI o targeta de residència del sol·licitant (original i fotocòpia)
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • En el moment de la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  • Quan en aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària.
 • Renda anual de la unitat familiar
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans/es
  • Targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Es consideren també els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Família nombrosa o monoparental
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (original i fotocòpia)
 • Malaltia crònica de l’alumne
  • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut.
 • Pare, mare, tutor o tutora o germans que hagin estat escolaritzats al centre
  • Han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne la comprovació.

 

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada s’ha tancat el període d’admissió, es publicarà la llista de sol·licituds amb indicació de la puntuació obtinguda. Podreu consultar aquest llistat  al centre que s’ha demanat en primera opció i a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

En cas de haver detectar algun error podreu presentar una reclamació al centre on s’ha lliurat la sol·licitud.

TEMPS DE RESPOSTA

El que marqui la Resolució de la Generalitat quan publiqui les dates d’exposició de les llistes

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019  (publicat al DOGC 7591 de data 4 d’abril de 2018).
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400