Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Suspensió de procediment en el recurs de reposició

Imprimir
La suspensió de l’execució de l’acte impugnat, en el recurs de reposició, hauria que definir-la com l’aplaçament mitjançant fiança de l’acte tributari..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada en el procediment o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària al registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
La sol·licitud de suspensió es formularà en el mateix escrit d’interposició del recurs de reposició, o bé en qualsevol altre moment durant la sustentació y resolució de l’anteriorment citat recurs

En l’escrit mitjançant el que es sol·liciti la suspensió de l’acte impugnat deuran constar, com a mínim, les següents dades:
 • Nom i cognom, raó social o denominació i número d’identificació fiscal del sol·licitant.
 • Domicili a efectes de notificacions
 • Identificació de l’acte administratiu del qual es demana la suspensió, indicant el concepte, número d’expedient i import.
 • Documents originals de la garantía aportada, ja que no tindrà efectes suspensius la sol·licitud a la que no s’acompanyi la corresponent garantia sense necessitat de resolució expressa (art.224.2 LGT).
Les garanties podran ser dipòsit de diners o valors públics, aval o fiança solidaria d’entitat de crèdit (banc o caixa o societat de garantía recíproca o certificat de assegurança de caució) i deuran cobrir l’import del deute, interessos i recàrrecs, així com, altres quantitats acreditades en el moment de la suspensió, a més dels interessos de demora que es generin durant el període de suspensió. Aquestes garanties hauran de cobrir la duració del recurs de reposició, i en el seu cas, si l’interessat estima convenient, podran estendre els seus efectes a la via contenciosa – administrativa.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament general de recaptació
 • Llei general tributària
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400