Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Suspensió de procediment en el recurs de reposició

Imprimir
La suspensió de l’execució de l’acte impugnat, en el recurs de reposició, hauria que definir-la com l’aplaçament mitjançant fiança de l’acte tributari..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada en el procediment o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària al registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
La sol·licitud de suspensió es formularà en el mateix escrit d’interposició del recurs de reposició, o bé en qualsevol altre moment durant la sustentació y resolució de l’anteriorment citat recurs

En l’escrit mitjançant el que es sol·liciti la suspensió de l’acte impugnat deuran constar, com a mínim, les següents dades:
 • Nom i cognom, raó social o denominació i número d’identificació fiscal del sol·licitant.
 • Domicili a efectes de notificacions
 • Identificació de l’acte administratiu del qual es demana la suspensió, indicant el concepte, número d’expedient i import.
 • Documents originals de la garantía aportada, ja que no tindrà efectes suspensius la sol·licitud a la que no s’acompanyi la corresponent garantia sense necessitat de resolució expressa (art.224.2 LGT).
Les garanties podran ser dipòsit de diners o valors públics, aval o fiança solidaria d’entitat de crèdit (banc o caixa o societat de garantía recíproca o certificat de assegurança de caució) i deuran cobrir l’import del deute, interessos i recàrrecs, així com, altres quantitats acreditades en el moment de la suspensió, a més dels interessos de demora que es generin durant el període de suspensió. Aquestes garanties hauran de cobrir la duració del recurs de reposició, i en el seu cas, si l’interessat estima convenient, podran estendre els seus efectes a la via contenciosa – administrativa.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament general de recaptació
 • Llei general tributària
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400