Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment

Imprimir
Presentació, en els termes legalment previstos, d'un recurs de reposició contra els actes dictats en el procediment de constrenyiment..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada en el procediment de constrenyiment, com a deutora a la Hisenda municipal.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu al registre d'entrada de l'Ajuntament instància on s’especifiqui clarament les dades dels rebuts reclamats, així com els motius d’interposició del recurs.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant, si correspon, un dels motius d'impugnació establerts en l’article 167.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:
  • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
  • Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació del procediment de recaptació.
  • Falta de notificació de la liquidació.
  • Anul·lació de la liquidació.
  • Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute contret.
Impresos associats

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos, aproximadament des de la data de presentació de la instància.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament general de recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes locals, conforme a l’establert a la disposició addicional cinquena de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 108 de la Llei de bases de règim local.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tresoreria general.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400