Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Recurs de reposició contra la diligència d'embargament

Imprimir
Presentació, en els termes legalment previstos, de recurs de reposició contra els actes dictats en un procediment d'embargament..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada en el procediment d'embargament o qualsevol altra amb una autorització d'aquesta persona.

QUAN ES POT FER

La interposició del recurs es pot fer durant un mes a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat (diligència d'embargament)..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), especificant clarament el tipus d'embargament efectuat, les dades de la persona embargada i els motius d’interposició del recurs.
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (fotocòpia).
 • Tota aquella documentació que dóna suport al vostre recurs (fotocòpia).
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Contra la resolució del recurs de reposició podrà interposar reclamació econòmic-administrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu de L'Hospitalet de Llobregat, en el termini d'un mes a comptar del dia següent d'aquell en el qual li hagi estat notificada la resolució expressa del recurs de reposició potestatiu, o d'aquell en el qual hagi tingut lloc la desestimació per silenci.

MÉS INFORMACIÓ

Motius d’impugnació contra la diligència d'embargament

Els establerts en l’article 170.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:

a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l'embargament que conté la Llei General Tributària.
d) Suspensió del procediment de recaptació..  

TEMPS DE RESPOSTA

Un mes des de l'endemà del dia de presentació del recurs.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Art. 108 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
 • Art. 14.2 del RD Leg. 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400