Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Assessorament i informació tècnica per a l'elaboració de plans d'autoprotecció

Sol·licitud per a rebre suport en l'elaboració del pla d'autoprotecció d'un centre o local.

Podeu demanar el suport adient en relació a tot el que comporta l'elaboració del pla d'emergència, confinament, evacuació, mitjans tècnics per a la prevenció de sinistres (senyals, il·luminació, extintors...) i tots aquells elements que dicti la normativa legal vigent.

Podeu fer la sol·licitud qualsevol persona que actueu en representació de l'entitat, associació o empresa interessada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

  • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Sense resolució d'òrgan