Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Reclamació de consum

Presentació a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de queixes, reclamacions o denúncies en relació a problemes o conflictes en la compra de productes o en prestació de serveis.

 • Les persones consumidores (persones físiques o jurídiques) , compradores de productes o usuàries de serveis, sempre que no actuïn en un àmbit d’activitat empresarial o professional.
 • Els autònoms i les Pimes de menys de 10 treballadors, pel que fa als serveis bàsics (aigua, gas, electricitat, transports, mitjans audiovisuals, serveis postals, telefonia, Internet, serveis sanitaris, assistencials, financers i d'assegurances) i als de tracte continuat.
 • L’OMIC de L’Hospitalet té competència i pot intervenir en conflictes de consum quan la persona consumidora o bé la part reclamada estan domiciliades a L’Hospitalet.

 • Cal haver presentat la reclamació a l'empresa.

Quan sorgeixi un problema o un conflicte en matèria de consum que no heu pogut resoldre. Prèviament, s'ha d'haver presentat la reclamació a l'empresa.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acta d'inspeccióObligatoriTelemàtic i presencial
CartaObligatoriTelemàtic i presencial
DenúnciaObligatoriTelemàtic i presencial
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
FotografiaObligatoriTelemàtic i presencial
Informe de la mediacióObligatoriTelemàtic i presencial
Interlocutòria de sentència en fermObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de compraObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de recepcióObligatoriTelemàtic i presencial
LaudeObligatoriTelemàtic i presencial
OficiObligatoriTelemàtic i presencial
ReclamacióObligatoriTelemàtic i presencial
RecursObligatoriTelemàtic i presencial
Enregistrament d'imatge en movimentObligatoriTelemàtic i presencial
Enregistrament sonorObligatoriTelemàtic i presencial
ResolucióObligatoriTelemàtic i presencial
SentènciaObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Documentació relativa al cas (factures, contractes, publicitat, fotografies, etc).
 • En cas que s’actuï per representació (comunitats, associacions, societats): document acreditatiu de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acta de nomenament, escriptura, estatuts,..).

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, Refosa de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.
Resolució OMIC

Consulteu la informació sobre las característiques i requisits del procediment de mediació de consum en el document adjunt.

L’OMIC estudiarà la reclamació/queixa/denúncia presentada i determinarà el seu curs:

 1. Mediació (intervenció de l’OMIC per ajudar a les parts i facilitar l’obtenció d’un acord satisfactori).
 2. Derivació a la inspecció de consum o a d’altres serveis o administracions competents.
 3. Trasllat a la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet si resulta procedent