Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció per al pagament del lloguer l'any 2019 (MIFO)

Imprimir
Sol·licitud d'una subvenció (MIFO) per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Podeu consultar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019 (ref. BDNS 449433)..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques que, a més de complir els requeriments especificats a l'apartat corresponent, siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge de L'Hospitalet que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

No poden percebre les subvencions:
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 435) sigui superior a 500 € .
 • S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Aquesta subvenció és incompatible, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds es poden presentar des del 23 d'abril fins al 7 de juny de 2019, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver tramitat la cita prèvia, tal i com es descriu al tràmit relacionat al final d'aquesta pàgina.
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC indicat, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge a L'Hospitalet superior a 750 euros i 900 euros per a famílies nombroses
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. Al rebut ha de constar com a mínim qui el paga, qui cobra, el concepte i l'import del lloguer.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.
1. És imprescindible tenir cita prèvia per a aportar la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per a tenir-la heu de seguir les instruccions del tràmit relacionat al final d'aquesta pàgina.
2. Per a informar-vos del tràmit podeu anar presencialment a l'OAC o a la Regidoria del vostre districte.
3. Per a enregistrar la sol·licitud, juntament amb tota la documentació necessària que prèviament us han informat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a la Regidoria de Districte, heu d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb la cita prèvia comentada anteriorment.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer.
A més, heu de presentar original de la documentació que es detalla, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta. Els originals es retornen una vegada escanejats: NO FAN FALTA FOTOCÒPIES
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots el membres de la unitat familiar.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2017), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o amb els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable segons el model normalitzat i altres acreditacions d'ingressos (vida laboral, pensions, contracte laboral, nòmines o atur)
   Si el departament gestor ho considera necessari se us derivarà internament per a obtenir un informe sobre la situació socioeconòmica.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on consti el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
 • Declaració responsable de complir els requisits i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establerts a la convocatòria.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció. Ha d'anar signada pel sol·licitant i segellada pel banc.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament, si escau.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior o d'una sentència judicial ferma, si escau.
 • Títol de família nombrosa vigent.
 • Títol de família monoparental vigent.
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada, si escau.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014, si escau.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

Import de la subvenció:
 • Serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge.
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
  A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda i els seus endarreriments, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora i de l'impost de béns immobles (IBI).
S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució per part de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

NORMATIVA APLICABLE

 • RESOLUCIÓ TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019 (ref. BDNS 449433).
 • Reial decret 106/2018, de 9 de marzo, per el que es regula el Pla estatal de vivenda 2018-2021.
 • Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
 • Capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 • Preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l’exercici pressupostari corresponent.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400