Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Al·legacions o recursos a sancions de trànsit imposades per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud d'anul·lació o modificació d'una multa per una infracció de trànsit imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona denunciada o el seu representant.

QUAN ES POT FER

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior als 20 dies naturals després de la recepció de la denúncia o del lliurament en mà en el moment de la infracció. Si s'efectua el pagament amb descompte en aquest mateix termini, les al·legacions es tindran per no presentades.

El recurs de reposició es pot presentar fins a un mes després de la notificació de la sanció.

En tot cas, es pot presentar recurs dins dels terminis que s'indiquen a la notificació o a la normativa aplicable..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Podeu enviar les dades següents per correu electrònic a multes.transit@l-h.cat:
 • Respecte al conductor/a:
  • Nom i cognoms
  • Adreça
  • Codi Postal
  • Població
  • Telèfon
  • DNI/Targeta de residència/Passaport
  • Matrícula del vehicle
  • Número de butlletí de denúncia
  • Número d'expedient de la denúncia
  • Número d'agent
  • Data i lloc de la denúncia
 • Al·legacions
 • Concreció de la sol·licitud
 • Data i signatura de la sol·licitud
Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
Documentació necessària
 • Fotocòpia del butlletí de denúncia o de la notificació de la denúncia.
 • Documentació necessària per justificar les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient (preferentment arxius en format PDF).
 • En cas de reclamació de la taxa de la grua, adjunteu un justificant del seu pagament.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

A la instància s'han de comunicar les mateixes dades que les requerides a l'atenció per internet.
Documentació necessària
 • Instància de multes (2 còpies).
 • Fotocòpia del butlletí de denúncia o de la notificació de la denúncia.
 • Documentació necessària per justificar les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient.
 • En cas de reclamació de la taxa de la grua, adjunteu un justificant del seu pagament.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Al·legació

Si en les al·legacions formulades o en la documentació aportada hi figuren dades noves o diferents de les que consten a l'expedient, i sempre que s'estimi necessari per l'instructor, s'hi faran arribar a l'agent de l'autoritat per tal que informi al respecte.

Acabada la instrucció del procediment, l'òrgan instructor farà una proposta de resolució, estimant les al·legacions o bé continuant amb la sanció. Si el procediment continua, es notificarà la resolució a la persona interessada juntament amb la sanció, per tal que pugui realitzar el pagament.

Recurs

El recurs es remet a l'Assessoria jurídica de l'Àrea, que informarà sobre l'estimació o no de les al·legacions del recurrent.

La interposició del recurs no suspèn l'execució de la sanció ni els efectes que se'n deriven (pèrdua de punts).

El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no hi ha resolució expressa en el termini d'un mes.

MÉS INFORMACIÓ

El pagament de la denúncia amb LA BONIFICACIÓ DEL 50% SUPOSA LA RENÚNCIA A FORMULAR AL·LEGACIONS i la finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa i sense perjudici d'interposar els recursos pertinents.

En cas que la infracció comporti la retirada de punts per part de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta retirada es farà sense perjudici que s'hagi abonat la sanció econòmica amb la bonificació en període voluntari de pagament.

Per al·legar que la persona conductora del vehicle en el moment de la infracció era una altra, heu de seguir les instruccions del tràmit de Comunicació del conductor/a d'una infracció de trànsit imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos per a infraccions lleus i de 6 mesos per a infraccions greus o molt greus (grua, 1 any).

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Text consolidat del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400