Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Justificació de subvenció superior a 60.000 euros per a finançar programes, projectes o activitats en l'àmbit de la cultura

Imprimir
Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció rebuda per a finançar programes, projectes o activitats en l'àmbit de la cultura amb modalitat de compte justificativa amb aportació d'informe auditor.

Per tal de comprovar la justificació de la subvenció concedida, l'òrgan gestor o territorial requerirà la documentació acreditativa de l'aplicació de l'import total del projecte..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import superior a 60.000 euros.

QUAN ES POT FER

Fins el 29 de març del 2019.  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic de l'any  que es sol·licita la subvenció.
 • La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar programes, projectes o activitats en l'àmbit de la cultura.
 • L'import de la subvenció rebuda ha de ser superior a 60.000 euros.
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
Original de la següent documentació:
 • Sol·licitud de justificació general (Model normalitzat nº 7)
 • Formulari de justificació general (Model normalitzat nº 8)
 • Compte justificatiu amb informe (Model normalitzat nº 9)

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú o precepte i norma que la substitueixi.

TEMPS DE RESPOSTA

El temps de resposta serà d'un màxim de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de justificació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici del anys en què s'han sol·licitat, són d’aplicació:
 • la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
 • la legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400