Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Informació de les beques municipals de "Planeta Formación y Universidades" de L'Hospitalet

Imprimir
El Centre Planeta Formación y Universidades de L'Hospitalet concedeix beques a la formació en l'àmbit d'estudis homologats no obligatoris, pels quals s'obté una titulació oficial, amb l'objectiu de millorar el nivell formatiu dels joves, facilitar la seva inserció social i laboral i incentivar el reciclatge del professorat de formació professional dels centres educatius públics o concertats de la ciutat.

Aquestes beques municipals cobreixen el 100% del cost total dels estudis per a cursos complets. No s'atorgaran a alumnes que vulguin realitzar solament una part del curs.

Les beques municipals aniran destinades a: Modalitat A) de Formació Professional Inicial i Formació Continua rebudes i atorgades per rigorós ordre de puntuació. Un cop coberta l’oferta publicada per aquesta modalitat i en el cas de no exhaurir el pressupost total destinat a aquest tipus de beques, es procedirà a atendre, per ordre de puntuació, les sol·licituds de la Modalitat B) per estudis universitaris de postgrau o màsters i, només en el cas que no s’hagi exhaurit el pressupost destinat, seguidament es procedirà a atendre, per ordre de puntuació les sol·licituds de Modalitat C) professorat de Formació Professional i, només en el cas que no s’hagi exhaurit el pressupost destinat, s’atendran les sol·licituds de Modalitat D) per estudis de l’Escola de Negocis.

Teniu tota la informació a la web http://beques.l-h.cat/ca

També podeu consultar comunicats oficials, com els llistats d'admesos i de places en reserva, a la web: http://beques.l-h.cat/ca/comunicats-oficials.  

QUI EL POT DEMANAR

Aquest tipus de beca està adreçada exclusivament a la ciutadania de L'Hospitalet major de 16 anys i al professorat de Formació Professional que imparteixi docència en els centres educatius públics o concertats de la ciutat.

QUAN ES POT FER

A partir de l'1 de juny i fins a l'1 de setembre de 2017, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Requeriments
La persona sol·licitant haurà de complir amb els requisits assenyalats a les bases corresponents, segons la modalitat elegida.

Podeu consultar les bases a l'apartat 'Normativa aplicable' d'aquest tràmit.

Tot i així, a banda dels específics de cada modalitat, els requisits generals són:
 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat amb un termini mínim de 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, exceptuant la modalitat C que es puntuarà d’acord amb les criteris marcats en els barems específics d’aquesta modalitat.
 • En el cas del professorat de formació professional, caldrà formar part de la plantilla d’un centre educatiu públic o concertat de la ciutat i impartir docència en Formació Professional.
Restaran excloses aquelles persones que:
 • Vulguin cursar només les pràctiques obligatòries del curs (FCT) i/o el mòdul de projecte.
 • Repeteixen curs
 • Ja gaudeixi d’una beca atorgada per institucions públiques i/o privades pel mateix concepte.
No seran causa d’exclusió les situacions següents:
 • Que l’estudiant ja disposi de titulació superior o universitària
Podeu fer la inscripció complimentant el formulari que apareix a cada estudi, segons la vostra preferència. Consulteu a la web http://beques.l-h.cat les beques municipals disponibles.

La persona sol·licitant és responsable de la veracitat de la documentació i d'aportar tots els documents acredatius corresponents. Si manca documentació o aquesta documentació és errònia es considerarà nul·la la vostra sol·licitud.

Podeu presentar una única sol·licitud de beca en la qual es podrà especificar una primera i una segona opció dins de la mateixa modalitat. No s’admetran sol·licituds d’una mateixa persona per diferents estudis ni per diferents tipus de beca.
Documentació necessària
En tots els casos:

 • Empadronament a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat: Volant històric de residència expedit per l'Ajuntament de L'Hospitalet.
 • Família nombrosa o família monoparental, si correspon: Carnet de família nombrosa o el de família monoparental.
 • Discapacitat de la persona sol·licitant, cònjuge, pare, mare, fills o germans a càrrec de grau igual o superior al 33%, si correspon: Targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismens competents d'altres comunitats autònomes.
En cas d'optar a les modalitats A, B o D:
 • Renda familiar: Darrera declaració de la renda. Aquelles persones no obligades a presentar la declaració de l'IRPF en aplicació de la normativa tributària, heu d'aportar el certificat d'ingressos i retencions emès per l'empresa ocupadora de tots els membres que composen la unitat familiar. Si algun dels membres és perceptor de prestació de qualsevol tipus (desocupació, incapacitat, etc.) heu d'aportar el document acreditatiu a tal efecte.
 • Nota mitja de l'expedient acadèmic: Certificació acadèmica oficial emesa pel centre educatiu on s'ha cursat els estudis (ESO, batxillerat, formació professional, universitaris).
 • Atur, si correspon: Si és una persona en situació d'atur i inscrita en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO), la certificació del SOC.
 • Accés a primera titulació de formació professional, si correspon: Graduat escolar, títol d'ESO o certificació de la prova d'accés.
En cas d'optar a la modalitat C:
 • Experiència docent a L'Hospitalet: Certificat o informe d'Educació de la Generalitat o dels centres on s'han impartit classes a L'Hospitalet, on consti el temps com a personal docent.

QUÈ PASSA DESPRÉS

El procés de selecció i la proposta d'adjudicació de les beques estarà a càrrec d'una Comissió de Selecció, que es regirà per a la concessió pels criteris i barems generals establerts a les bases de cada convocatòria.

El sistema de la concessió i possibles reclamacions queda establert a les bases de cada convocatòria i tots els tràmits es realitzaran a través de la plataforma on line habilitada a tal efecte, segons les bases vigents.

Podreu consultar comunicats oficials, com els llistats d'admesos i de places en reserva, a la web: http://beques.l-h.cat/ca/comunicats-oficials

MÉS INFORMACIÓ

Els criteris i barems de selecció consten a les bases aprovades.

Si teniu cap dubte podeu fer servir el formulari de Contacte habilitat a tal efecte per "Planeta Formación y Universidades" a la web http://beques.l-h.cat.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400