Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Preinscripció per les escoles bressol públiques i les sufragades amb fons públics de L’Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud de preinscripció i matriculació a les escoles bressol públiques o sufragades amb fons públics per a infants de 0 a 3 anys..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones amb fills de 0 a 3 anys que vulguin fer la preinscripció pel curs 2019-2020.

QUAN ES POT FER

Per al curs 2019-2020, del 9 al 21 de maig del 2019..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Cal emplenar l’imprès, amb la documentació requerida i presentar-la dins els terminis de preinscripció a l’escola demanada en primera opció.
Documentació necessària
- Full de preinscripció per escola bressol.
- Llibre de familia o altres documents relatius a la filiació (original i fotocòpia)
- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora legal, guardador, guardadora de fet) o la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres (original i fotocòpia)
- TSI (targeta sanitària individual) de l'infant (original i fotocòpia).


DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR NOMÉS EN EL CAS QUE S'AL·LEGUIN DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ

- Renda anual de la unitat familiar. 
Documentació acreditativa de la persona sol·licitant del fet de ser beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida.

- Domicili
DNI de la persona sol·licitant o la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de les persones estrangeres (original i fotocòpia).
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà amb un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, s'haurà de presentar l'últim rebut de liquidació de cotització vigent.

- Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals o guardadors de fet que hi treballin.
S'entén que un alumne o alumna té germans matriculats al centre si hi són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
S'entén que un alumne o alumna té germans que romandran al centre durant tot el curs per al qual es fa la preinscripció si la família n'ha confirmat la continuïtat.
S'entén que els pares o tutors legals o guardadors de fet treballen al centre únicament quan es tracta de treballadors assalariats en règim laboral o administratiu que presten serveis per compte de l'Ajuntament o del concessionari o gestor del centre, amb una jornada mínima de 18 hores setmanals. No es prendran en consideració les situacions d'excedència o altres situacions que no comporten el dret a percebre retribució.

- Situació familiar.
Si s'al·lega la situació laboral activa dels dos pares, tutors legals o guardadors de fet, o en el cas de la família monoparental, del progenitor/ra que té els fills al seu càrrec, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès per l'empresa. En cas que un dels progenitors, tutors legals o guardadors de fet tingui una excedència per cura de fills, ho haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa en què consti la data de la seva incorporació al lloc de treball. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, s'haurà de presentar l'últim rebut de liquidació de cotització vigent.

- Discapacitat de l'alumne o alumna, dels pares, tutors legals o guardadors de fet o germans.
Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. (original i fotocòpia).
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

- Condició legal de família nombrosa o monoparental
Carnet vigent de família nombrosa o monoparental (original i fotocòpia).

- Malaltia crònica de l'alumne o alumna que n'afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400