Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Concessió de gual (alta)

Imprimir
Alta d'un gual..  

QUI EL POT DEMANAR

Arrendataris/es o usuaris/es que desenvolupen l'activitat.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària al registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
A) Documentació general:
 • Plànol d'emplaçament a escala 1/500 on ha de constar l'orientació i la situació de la finca, i les vies públiques i particulars que limiten la totalitat de l'illa on està situada.
 • Plànol a escala 1/100 del local i del gual que indiqui la superfície útil, l'espai lliure i permanent per guardar vehicles, el nombre total de vehicles o places d'aparcament que hi romandrem,  i la superfície ocupada pel gual.
 • Escriptura de compra-venda de la finca, contracte de lloguer o rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI).
 • DNI o el CIF si es tracta d'una empresa (fotocòpia).
 • Llicència municipal d'obertura atorgada per l'Àrea d'Activitats Reglades, que acrediti les condicions de seguretat necessàriesdel local.
 • Superfície mínima de tot el local de 40 m2, permanent lliure per l'estacionament d'almenys dos vehicles.
  • Tanmateix podrà no exigirse aquesta condició en els casos següents:
   • Quan hi hagi una reglamentació específica que estableixi normes de seguretat, higiene i d'altres per a les operacions de càrrega i descàrrega. En aquest cas, la superfície i altres especificacions tècniques exigibles seran les que s'hi estableixin.
   • Quan la llicència es sol·liciti per accedir a:
    • Locals que tinguin una llicència d'activitat relacionada amb el ram de l'automòbil.
    • Garatges d'habitatges unifamiliars.
    • Establiments que necessitin efectuar càrrega i descàrrega de pesos importants de manera habitual. Hauran d'acreditar la necessitat d'efectuar aquestes operacions indicant la forma de realitzar-les i l'espai necessari, així com la denominació de la maquinària legalitzada a la llicència d'obertura.
   • Quan es tracti de canvis de titularitat de llicències concedides amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança en locals en què quedin lliures, per a l'estacionament de vehicles menys de 40 m2, sempre que no sigui possible fer les adaptacions necessàries per tenir la superfície mínima fixada. No obstant això, en qualsevol cas s'exigirà un mínim de 20 m2.
B) En cas que es tracti d'una empresa o es desenvolupi una activitat industrial o comercial, inclosa la de magatzem públic, vegeu la informació sobre "Aparcaments privats d'ús particular". * vegeu la tramitació a l'apartat de "Més informació".

C)  En cas que es tracti d'una comunitats de propietaris s'haurà de presentar també plànols de totes les plantes destinades a aparcament i acta de constitució on consti el Nº de places de pàrquings.

MÉS INFORMACIÓ

II. TRAMITACIÓ:
Una vegada sol·licitat el gual i amb un informe favorable de la Inspecció Tècnica de Via Pública, s'avisarà al sol·licitant perquè reculli els documents per abonar les taxes, impost i dipòsits que correspongui:
El pagament es podrà fer efectiu a qualsevol de les entitats indicades al full de pagament.
Una vegada fet el pagament, se'n lliurarà una còpia al Departament de Via Pública, perquè aquest pugui lliurar el distintiu corresponent.

III. Les obres de construcció, reparació, reforma i supressió que necessiti el gual es faran mitjançant una contracta municipal de conservació de la infrastructura urbana i seran a càrrec del titular de la llicència..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400