Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret d'accés a dades personals

Dret de la persona interessada a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament (Art. 15 de RGPD).

La persona afectada o una altre que la representi en nom seu.

El Responsable del tractament (l’Ajuntament), respecte la seva sol·licitud, ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa es comunicarà a l’interessat la informació sol.licitada o bé el motiu pel qual l’accés no es considera procedent. En aquest mateix termini es contestarà a la seva sol.licitud, encara que no tractem les seves dades.

En el cas que es consideri que el termini de resolució s’ha d’ampliar, també s’informarà a l’interessat sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la seva sol.licitud.

Si no s’aten aquesta sol.licitud d’accés, vostè té dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant de forma clara i detallada que demaneu exercir aquest dret indicant el següent, si escau:
  • La finalitat del tractament; les categories de dades que es tracten; els destinataris o categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades; el termini previst de conservació de les dades o els criteris utilitzats per determinar-lo; l’origen de les dades, si les dades s’han obtingut d’una altra font diferent de la meva persona; si hi ha decisions automatitzades i, si és així, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament; si les meves dades són objecte de transferències internacionals i, si és així, quines garanties adequades s’ofereixen; i els drets que m’assisteixen.

   D’altra banda, si escau,  també pot demanar una còpia gratuïta de les dades personals objecte de tractament.
 • DNI, targeta de residència o passaport.
 • En cas de representació tindrà que acreditar la mateixa per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna mitjançant poders notarials o declaració en compareixença personal de la persona interessada davant del funcionari públic municipal.  En aquest últim cas tindrà que comparèixer la persona representada y la representant, aportant el document d'identidat original de ambdues persones.

Impresos associats

Autorització genèrica per a representació en tràmits d'aquest Ajuntament

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

L’article 15 del RGPD diu:


“Article 15. Dret d'accés de l'interessat

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:
a) Les finalitats del tractament.
b) Les categories de dades personals de què es tracta.
c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.
d) El termini previst de conservació de les dades personals. Si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
e) El dret a sol•licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
f) El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
g) Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l'interessat.
2. Quan es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat té dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència, en virtut del que disposa l’article 46.
3. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals objecte de tractament. Per qualsevol altra còpia que sol·liciti l'interessat, el responsable té dret a percebre un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol•licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol•liciti que es faci d'una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format electrònic d'ús comú.
4. El dret d’obtenir còpia esmentat a l'apartat 3 no afecta negativament els drets i les llibertats dels altres”.

Més informació a  Protecció de dades

Si la resolució fos estimatòria es comunicaran les dades sol·licitades en un termini d'un mes.


En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:

Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet.

Correu electrònic: dpd@l-h.cat