Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Dret de cancel·lació de dades personals

Imprimir
El dret de cancel·lació donarà lloc a que es suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona afectada o un representant en nom seu.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant de forma clara i detallada el que es demana, a quines dades es refereix.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia)
 • Document acreditatiu de les dades que es volen cancel·lar (original)
Si és el cas, heu d'acreditar la representació voluntària per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna mitjançant poders notarials o declaració en compareixença personal de la persona interessada davant de funcionari públic municipal. En aquest últim cas heu de comparèixer la persona que atorga la representació i la persona que l'acceptarà, ambdues aportant el seu document d'identitat original per a poder-vos identificar.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

La cancel·lació es notificarà a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes, que també les han de cancel·lar.

Si fos el cas, es comunicarà el motiu pel qual es considera que la cancel·lació no procedeix.

MÉS INFORMACIÓ

Les dades cancel·lades es conservaran i quedaran bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. Únicament es conservaran a disposició de l'Administració pública, jutges i tribunals per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de la seva prescripció.

Un cop transcorregut aquest termini es suprimiran.

D'altra banda, al següent document associat podeu consultar la informació referent al tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta..  

ALTRES DOCUMENTS ASSOCIATS

TEMPS DE RESPOSTA

El responsable del tractament ha de fer efectiu el dret de cancel·lació en el termini de deu dies, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades i aquesta haurà de resoldre en 6 mesos perquè sino el silenci s'entén Positiu i es considerarà estimada la reclamació.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, LOPD.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400