Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de la plusvàlua per herències

Sol·licitud per a obtenir una bonificació de la quota de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les transmissions realitzades a títol lucratiu a causa de mort.

La bonificació per les defuncions produÏdes abans de l'01/01/2016 serà del:

  • 95% si el valor del sòl de l'habitatge habitual no és superior a 60.000 euros
  • 20% si el valor del sòl és superior. Per les defuncions produïdes amb posterioritat a l'01/01/2016:

VALOR DEL SÒL PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ
Entre 0 i 30.000 € 95 %
Entre 30.000,01 i 50.000 € Més de 50.000 €
Més de 50.000 € 75 %


Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.