Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta del col·legi electoral per a les properes eleccions

Imprimir
Sol·licitud de les dades del col·legi i la mesa electoral on podrà exercir el dret a vot per a les properes eleccions..  

QUI EL POT DEMANAR

Únicament pot fer aquesta consulta la persona interessada.

QUAN ES POT FER

Aquesta consulta es pot realitzar durant les dates que el departament gestor determina per a cada període electoral..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Ompliu el formulari i premeu el botó per fer la consulta.

Si en el moment de fer la consulta el formulari no us dóna cap resultat podeu seguir les instruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a les oficines indicades.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).

TEMPS DE RESPOSTA

Les dades s'obtenen en el mateix moment de la consulta.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96, de 10 de gener, per la que es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre l’actualització del Padró Municipal.
 • Resolució de 9 d’abril de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 1 d’abril de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400