Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta i/o rectificació de dades del cens electoral en període d'exposició pública de llistes electorals

Imprimir
Sol·licitud i/o rectificació de les dades que consten al cens electoral durant el període d'exposició pública que es fa abans d'unes eleccions..  

QUI EL POT DEMANAR

Únicament pot fer aquest tràmit la persona interessada.

QUAN ES POT FER

Aquesta consulta es pot realitzar durant les dates indicades al ban que es publica a la web municipal en cada període electoral..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència, passaport o permís de conduir (original).
 • Unitat de Gestió de la Població
  C. Girona n° 0010, 01 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

  Durant el període de rectificació de dades del cens electoral podeu reclamar correccions els dies 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de novembre de 8:30 a 14 hores i de 16 a 19 hores i el dissabte 4 de novembre de 9 a 13 hores.
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

Les dades s'obtenen i/o rectifiquen en el mateix moment de la consulta.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre l’actualització del Padró Municipal.
 • Resolució de 9 d’abril de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 1 d’abril de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei Orgànica 2/2011 de 28 de gener per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

 • Unitat de Gestió de la Població
  Telèfon: 93 402 95 18
  Fax: 93 402 94 25
  Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

  Durant el període de rectificació de dades del cens electoral podeu reclamar correccions els dies 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de novembre de 8:30 a 14 hores i de 16 a 19 hores i el dissabte 4 de novembre de 9 a 13 hores.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400