Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Escolarització d’alumnat nouvingut a L’Hospitalet als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Imprimir
La sol·licitud d’admissió d’alumnat és el tràmit que cal fer per escolaritzar els alumnes nouvinguts al municipi de L’Hospitalet en un centre escolar sostingut amb fons públics (públic o privat concertat).  

QUI EL POT DEMANAR

El pare, la mare, el tutor o tutora legal, guardador o guardadora de fet.

QUAN ES POT FER

 • En qualsevol moment des de que s’acaba el període de preinscripció
 • Quan la família estableixi la seva residència a L’Hospitalet
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • El nen o nena pel qual es sol·licita l'admissió ha de tenir entre 3 i 16 anys
 • Establir la seva residència a L’Hospitalet de Llobregat
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Full d'admissió degudament complimentat i signat .
 • DNI o document identificatiu de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a  o guardador/a de fet)
 • DNI o document identificatiu de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys. Si és menor de 14 anys i té document identificatiu també caldrà aportar-ho. En el cas dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat que tinguin ( NIE, DNI, passaport o llibre fe família)

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada revisada la sol·licitud, l'Oficina Municipal d'Escolartizació la passarà a la Comissió de Garantia d'Admissió que els hi assignarà la plaça escolar. Posteriorment aquesta assignació es comunicarà al centre escolar que serà qui truca a la família perquè vagin a formalitzar la matrícula amb la documentació necessària que se li indiqui (documentació sanitària i acadèmica).

MÉS INFORMACIÓ

 • En cas d'inscripció de germans, en la mesura del possible, se'ls oferirà plaça en el mateix centre.
 • Totes les sol·licituds d’escolarització s’assignen en la mesura del possible, en el centre que demani la família o el que disposi de vacants més proper al domicili de la persona sol·licitant.
Podeu consultar els centres escolars de la vostra zona educativa als següents documents..  

ALTRES DOCUMENTS ASSOCIATS

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Conveni de col·laboració entre el Departament d’Esnsenyament i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a la creació i manteniment de l’Oficina Municipal d’Escolarització signat en data 25 de juliol de 2007.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400