Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis d'ús residencial

Imprimir
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha obert una convocatòria d’ajuts econòmics per a la supressió de barreres arquitectòniques en els edificis d’ús residencial de la ciutat de L’Hospitalet per a l'any 2015.

Són obres subvencionables la instal·lació d’ascensor, així com els elements necessaris per a l’accés de persones amb problemes de mobilitat, com elevadors, cadires, rampes i similars. També es subvenciona la millora dels components mecànics de l’ascensor, considerant-se millora totes les deficiències trobades en les revisions periòdiques, així com les destinades a obtenir un estalvi energètic..  

QUI EL POT DEMANAR

En el cas de propietats horitzontals, podrá tramitar la sol·licitud el president o administrador acreditat de les comunitats i mancomunitats de propietaris, així com comunitats de béns o qualsevol altre règim de copropietat o cotitularitat admissible en dret, dels edificis d'ús residencial.

En el cas de propietats verticals, podrà tramitar la sol·licitud el propietari, llogater, usufructuari o usuari de l'edifici d'ús residencial.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 4 de juny i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2015.

Les obres han d'estar finalitzades entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de setembre de 2015..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Aporteu original i fotocòpia de tota la documentació.

En tots els casos heu d'aportar:
 • Sol·licitud d’ajuts per a la supressió de barreres arquitectòniques, en model normalitzat.
 • Imprès d'alta o modificació de dades de persones creditores, omplert i signat  per l’entitat bancària, segons el model normalitzat d’aquest ajuntament.
 • DNI, targeta de residència o passaport del president o administrador de la comunitat, en el cas de propietat horitzontal, o de la persona propietària, llogatera, usufructuària o usuària de l'edifici d'ús residencial, en el cas de propietat vertical.
 • NIF de la comunitat, si és el cas d'una propietat horitzontal.
 • Actes de reunions on indiqui:
  • Aprovació del nomenament del president o administrador.
  • Aprovació de la realització de les obres per la majoria legalment establerta.
  • Aprovació de la sol·licitud a aquest ajuntament del corresponent ajut econòmic.
 • Pressupost de l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat per partides i amb l’IVA corresponent
 • Factures del cost real de les obres
 • Rebuts del cost real de les obres
 • Fotografies de l’obra finalitzada.
A més, segons el cas:

Per a la instal·lació d’ascensor i rampes:
 • Avaluació tècnica: ITE o IEE
 • Projecte tècnic o memòria de les obres
 • Llicència d’obres (i cessió d’ús de la via pública, si s’escau)
 • Certificació final d’obra
 • Certificat de posada en marxa emès per la ECA o empresa autoritzada a l’efecte per la Generalitat de Catalunya (només en cas de instal•lació d’ascensor).
Per a la instal·lació de cadires elevadores: Per a la millora dels components mecànics de l’ascensor:
 • Certificat de la inspecció periòdica de l’ascensor emès per la ECA o empresa autoritzada a l’efecte per la Generalitat de Catalunya indicant les deficiències a reparar.
 • Declaració responsable d’obres (C. Migdia, 5)
 • Certificat de l’empresa que realitza les obres, acreditant la correcta execució de les esmenes de l’informe de l’ECA.

MÉS INFORMACIÓ

Import de la subvenció:

L’ajut econòmic consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut, la quantia de la qual es determinarà per l’aplicació dels següents percentatges:
 • 15% del cost de les obres en el cas de subvenció per la instal·lació de l’aparell elevador, amb un límit de 12.000 euros.
 • 30% del cost efectiu en el cas de subvenció per les obres o instal·lacions de rampes, cadires elevadores i millora dels components mecànics de l’ascensor, amb un límit de 3.000 euros.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la tramitació de l'expedient i notificació de l'acord o resolució expressa serà de tres mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400