Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Al·legacions o recursos a multes de civisme

Imprimir
El tràmit permet presentar un recurs o al·legació a una multa imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet per una infracció de civisme (d'acord amb l'Ordenança del civisme i la convivència) dins del període voluntari de pagament.

En qualsevol moment del procediment sancionador, i fins a un mes després de la notificació de la resolució de la sanció, podeu sol·licitar la substitució del pagament d'una sanció de civisme per treball comunitari, tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona denunciada o el seu representant degudament acreditat.

QUAN ES POT FER

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior a 10 dies hàbils després de rebre la notificació de l'inici del procediment o de la proposta de resolució.

El recurs de reposició es pot presentar fins a un mes després de la notificació de la sanció.

En tot cas, es pot presentar recurs dins dels terminis que s'indiquen a la notificació o a la normativa aplicable..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general, especificant:
  • Número d'expedient sancionador
  • Data i lloc de la denúncia
  • Al·legacions
  • Concreció de la sol·licitud
 • Documentació que justifiqui les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient.
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del seu document d’identitat i de la persona autoritzada.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Al·legació

Si en les al·legacions formulades o en la documentació aportada hi figuren dades noves o diferents de les que consten a l'expedient, i sempre que s'estimi necessari per l'instructor, s'hi faran arribar a l'agent de l'autoritat per tal que informi al respecte.

Acabada la instrucció del procediment, l'òrgan instructor farà una proposta de resolució, estimant les al·legacions o bé continuant amb la sanció.

Aquesta resolució es notifica a la persona interessada.

Recurs

El recurs es remet a l'Assessoria jurídica de l'Àrea, que informarà sobre l'estimació o no de les al·legacions del recurrent.

Tot el procediment té un període de resolució d'entre 2 i 6 mesos.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400