Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Al·legacions o recursos a multes de civisme

Imprimir
El tràmit permet presentar un recurs o al·legació a una multa imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet per una infracció de civisme (d'acord amb l'Ordenança del civisme i la convivència) dins del període voluntari de pagament..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona denunciada o el seu representant degudament acreditat.

QUAN ES POT FER

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior a 10 dies hàbils després de rebre la notificació de l'inici del procediment o de la proposta de resolució.

El recurs de reposició es pot presentar fins a un mes després de la notificació de la sanció.

En tot cas, es pot presentar recurs dins dels terminis que s'indiquen a la notificació o a la normativa aplicable..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Podeu enviar les dades següents per correu electrònic a sancionador@l-h.cat:
 • Respecte a la persona denunciada:
  • Nom i cognoms
  • Adreça
  • Codi Postal
  • Població
  • Telèfon
  • DNI/Targeta de residència/Passaport
  • Número d'expedient sancionador
  • Data i lloc de la denúncia
 • Al·legacions
 • Concreció de la sol·licitud
 • Data i signatura de la sol·licitud
Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
Documentació necessària
Adjunteu els documents que considereu necessaris per justificar les al·legacions (preferentment arxius en format PDF).
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

A la instància s'han de comunicar les mateixes dades que les requerides a l'atenció per internet.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • Documentació necessària per justificar les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient.
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del seu document d’identitat i l’original de la persona autoritzada.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Al·legació

Si en les al·legacions formulades o en la documentació aportada hi figuren dades noves o diferents de les que consten a l'expedient, i sempre que s'estimi necessari per l'instructor, s'hi faran arribar a l'agent de l'autoritat per tal que informi al respecte.

Acabada la instrucció del procediment, l'òrgan instructor farà una proposta de resolució, estimant les al·legacions o bé continuant amb la sanció.

Aquesta resolució es notifica a la persona interessada.

Recurs

El recurs es remet a l'Assessoria jurídica de l'Àrea, que informarà sobre l'estimació o no de les al·legacions del recurrent.

Tot el procediment té un període de resolució d'entre 2 i 6 mesos.

MÉS INFORMACIÓ

En qualsevol moment del procediment sancionador, i fins a un mes després de la notificació de la resolució de la sanció, es pot sol·licitar la Substitució del pagament d'una sanció de civisme per treball comunitari..  

NORMATIVA APLICABLE

.  Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400