Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Prestació per al pagament del lloguer per a persones beneficiàries de la prestació econòmica d'especial urgència per desnonament o execució hipotecària

Imprimir

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona titular d'un contracte de lloguer o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent que ha estat beneficiària de la prestació econòmica d'especial urgència, adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

Podeu consultar qui no pot percebre la prestació i quines incompatibilitats hi ha per a percebre-la als punts 4.2 i 10 de la Resolució GAH/867/2018.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de gener a l'1 de març de 2019, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Ser persona que ha estat beneficiària de la prestació econòmica d'urgència especial adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària regulada a la Resolució TES/2932/2013, de 21 de desembre i a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits establerts a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
 • Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), ponderat segons nombre de membres i zona geogràfica, i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.
Taula d'IRSC ponderat segons membres de la unitat de convivència
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.706,07 €

Si alguna persona de la unitat de convivència té una discapacitat reconeguda del 33% o més s'aplicarà el tram següent de la taula (exemple: si la unitat de convivència està formada per 2 membres, en aquest supòsit el límit d'ingressos seria el d'una unitat de convivència formada per 3 membres).
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge a L'Hospitalet superior a 600 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte o rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics (2 còpies).
A més, heu de presentar original i fotocòpia o una fotocòpia compulsada de la documentació que es detalla, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta. Els originals es retornen una vegada confrontats amb les fotocòpies aportades:
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Per acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud:
  • Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'Espai Econòmic Europeu: certificats o volants dels diferents padrons municipals.
  • Altres persones sol·licitants que en el seu NIE no hi figuri la llegenda "permanent" o "llarga durada": certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional juntament amb certificats o volants dels diferents padrons municipals.
 • Volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2017), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable, segons model normalitzat.
   Si el departament gestor ho considera necessari se us derivarà internament per a obtenir un informe sobre la situació socioeconòmica.
  • Ingressos de l'any en curs: quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d'ingressos respecte al període general a acreditar d'acord amb les bases de la convocatòria.
 • Informe de vida laboral, en els casos que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'IRPF.
 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, o bé sigui titular d'una cessió del contracte d'arrendament, o es trobi inclosa en els supòsit que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
  • En els casos d'habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar un certificat en substitució del contracte de lloguer i dels rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on han de constar el nom i cognom dels sol·licitants, el NIF i les dades referents a l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
  • En els casos de sotsarrendament, cal presentar l'autorització de la propietat i el contracte de sotsarrendament.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud on ha de constar el nom de la persona arrendadora, de l'arrendatària, el concepte i l'import.
 • Declaració responsable de complir els requisits i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establerts als punts 4.2 i 10 de la convocatòria
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://www.habitatge.gencat.cat.

MÉS INFORMACIÓ

L'import màxim de la prestació pot ser de 200 €/mes (2.400 € anuals) i l'import mínim serà de 20 €/mes (240 € anuals), segons el cas.

Es reconeixerà la prestació per als següents mesos, segons el cas:
 • Titular de contracte de lloguer o sotsarrendament signat a partir de l'1/11/2018: la prestació serà per tot l'any 2019.
 • Titular de contracte de lloguer o sotsarrendament signat entre l'1/1/2019 i la data en que s'acaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2019, inclòs.
 • Persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament d'un habitatge, que hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària i les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la quantia corresponent a les mensualitats que no hagin percebut de l'exercici 2019 i fins al mes de desembre de 2019, inclòs.
En els casos en què es produeixi alguna de les incompatibilitats previstes a la convocatòria (apartat 10 de la Resolució GAH/867/2018), la prestació es reconeixerà per als mesos als quals es tingui dret, que no siguin coincidents amb els altres ajuts o prestacions reconegudes..  

TEMPS DE RESPOSTA

La persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat és qui té la competència per resoldre les sol·licituds d'aquestes prestacions.

Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu quan hagin transcorregut tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds sense que s'hagi notificat la resolució.

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2019
 • Resolució GAH/942/2018, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2018
 • Resolució GAH/867/2018, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics.
 • L'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
 • Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400