Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Subvenció per al pagament del lloguer o cessió d'ús per a persones entre 36 i 64 anys

Sol·licitud d'una subvenció (MITMA) per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Podeu consultar al DOGC la  RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió,en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques amb residència legal a Catalunya amb una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023) que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, Cal estar-hi empadronat.

Disposar d'un certificat digital admès com a certificats reconegut com pot ser el IdCat mòbil (DNI, TIE i targeta sanitària), IdCat Certificat o CLAVE PIN (DNI, residents comunitaris amb NIE o passaport). Mireu el següent enllaç Certificats digitals

  • Ser major de 65 anys i/o, tenir dificultats per fer la tramitació digital
  • Ser família vulmerable  i està en contacte amb Serveis Socials del seu districte

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig de 2023.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució per part de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

  • Heu d'anar al següent enllaç o bé a www.gencat.cat/habitatge a l'apartat de 'Ajuts i subvencions al pagament del lloguer' i haureu de seguir les instruccions que allà s'especifiquen, al tràmit de 'Subvencions per el pagament del lloguer'

L'atenció serà a l'Oficina Municipal de L'Habitatge amb cita prèvia només per les persones majors de 65 anys, les famílies amb dificultats per accedir a la tramitació digital i les famílies vulnerables que ja tinguin contacte amb Serveis Socials del seu districte.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Impresos associats

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.